DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет педагогіки і психології » Наукові праці Факультету педагогіки і психології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10487
Title: The influence of socio-political changes in society on the moral development of primary school age children
Other Titles: Вплив соціально-політичних змін у суспільстві на моральний розвиток дітей молодшого шкільного віку
Authors: Matviienko, Olena
Keywords: children of primary school age
moral deformation behavior
social and educational conditions of macro and micro factors
діти молодшого шкільного віку
моральна деформація поведінки
соціально-педагогічні умови
макро та мікро фактори
Issue Date: 2016
Publisher: Les Editions L'Originаlе, Paris (France)
Citation: Matviienko Olena. The influence of socio-political changes in society on the moral development of primary school age children / Olena Matviienko // Economics, management, law:realities and perspectives: Collection of scientific articles. Psychology. Pedagogy and Education. − Les Editions L'Originаlе, Paris, France. 2016. − P. 459-463.
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: The author writes on inputting of primary school age child into macrocosmic of moral relations adulthood through “magnifying glass", "visual" determinants as positive and negative moral development. She stresses, that children moral growth needs to focus the main social institutions attention on this process.
У статті розглянуто питання входження дитини молодшого шкільного віку в макрокосм моральних відносин дорослого життя крізь «збільшувальне скло», «візуальні» детермінанти як позитивного, так і негативного морального розвитку. Автор наголошує на звернення уваги на прорахунки в моральному зростанні дітей з боку основних соціальних інститутів.
Description: 1. Бех І.Д. Виховання особистості сходження до духовності: наук. вид. / І.Д. Бех. – К : Либідь, 2006. – 272 с. 2. Білозерська С.І. Психологічні умови розвитку моральної свідомості молодшого школяра: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / С.І. Білозерська. – Івано-Франківськ, 2004. – 20 с. 3. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. – 4-е изд. – М. : Изд. МГУ, 1981. – С. 32. 4. Матвієнко О.В. Основи виховання моралі у молодших школярів. Монографія. – К. : «Стилос», 1999. – 233 с. 5. Мудрик В.І. Цінності виховання у сучасних зарубіжних дослідженнях / В.І. Мудрик // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць Ін-ту проблем виховання НАПН України. – Кіровоград: Імекс-ЛТД. – 2013. – Вип. 17. Кн.2. – С. 15-19. 6. Петько Л.В. Педагогічна сутність у визначенні поняття «освітнє середовище» / Л.В. Петько // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 34. – С. 109–118. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7452
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10487
ISBN: 978-617-7214-26-6
Appears in Collections:Наукові праці Факультету педагогіки і психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Matviienko O, 2016, France.pdfфахова стаття232.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.