DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики » Випуск 14 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10013
Title: До питання про тлумачення цілей навчання іноземних мов на сучасному етапі розвитку іншомовної освіти
Authors: Литньова, Т.В.
Keywords: цілі навчання іноземних мов
зміст іншомовної освіти
цели обучения иностранным языкам
содержание иноязычного образования
aims of foreign language teaching
contents of foreign language education
Issue Date: 2011
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Литньова Т.В. До питання про тлумачення цілей навчання іноземних мов на сучасному етапі розвитку іншомовної освіти / Т. В. Литньова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики : сборник научных трудов / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - Вип. 14 (24). Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць /Ред.кол.: Н.В.Гузій (відп. ред.). – Вип.14 (24). – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. - C. 117-120.
Abstract: У статті подається аналіз цілей навчання іноземної мови в контексті компетентнісного підходу до змісту іншомовної освіти. Обґрунтовується доцільність врахування вчителем цільового компонента навчання іноземних мов у процесі реалізації ним у своїй діяльності компетентнісної освітньої парадигми.
В статье представлен анализ целей обучения иностранному языку в контексте компетентностного подхода к содержанию иноязычного образования. Обосновывается целесообразность принятия учителем во внимание целевого компонента обучения иностранным языкам в процессе реализации им в своей деятельности компетентностной образовательной парадигмы.
The article analyses the aims of foreign language teaching in the context of the competence-based approach to the contents of foreign language education. The expediency of taking into account the aim-centred component of foreign language teaching while implementing the competence-based educational paradigm is substantiated.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10013
Appears in Collections:Випуск 14

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lytnova.pdf221.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.