Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Технократизм у дискурсі проблем вищої школи

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Бех, Володимир Павлович
dc.contributor.author Малик, Іван Васильович
dc.date.accessioned 2012-07-04T15:07:09Z
dc.date.available 2012-07-04T15:07:09Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Технократизм у дискурсі проблем вищої школи: Монографія / За ред. В. П. Беха. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – 263 с. ru_RU
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/821
dc.description.abstract У дослідженні теоретично обґрунтовано генезис, методологію дослідження та умови вирішення соціальних проблем вищої школи, а також подано механізм самовідтворення соціальних потреб вищої школи. Запропоновано цілісну концепцію еволюції технократизму як соціального явища, висвітлено його походження, семантичну природу, сутність, зміст і форми: об’єктивовану і суб’єктивовану, а також механізм його самовідтворення засобами освіти. Показано його місце і роль у саморозгортання суспільства, протистояння технократизму і гуманізму в індустріальній парадигмі розвитку світової спільноти, шляхи гармонізації їхньої взаємодії в освіті розколотої цивілізації. Доведено, що технонаука формує не тільки новий дискурс, а й породжує новий чинник управління суспільством знань і освітою – ноократію або меритократію, що має бути опанований філософією освіти, оскільки він формує симбіоз науки і освіти. Монографія розрахована на викладачів вищої школи, докторантів, аспірантів, магістрів і дослідників, що займаються проблемами філософії освіти, теорією професійної освіти і управлінням вищою школою, шукають шляхи оптимізації розвитку національної системи професійної підготовки, прогнозуванням і проектуванням навчальних закладів. ru_RU
dc.description.abstract In a research the genesis, the methodology of research and conditions of decision of social peoblems of high school are informed in theory, and also the mechanism of self-reproduction of social necessities of high school is given. The integral conception of evolution of technocratism is offered as the social phenomenon, his origin, semantic nature, essence, maintenance and forms (objective and subjective) are reflected, and also the mechanism of his self-reproduction by facilities of education. His place and role is rotined in self-development of society, opposition of technocratism and humanism in the industrial paradigm of development of world association, ways of harmonization of their co-operation in formation of the split civilization. It is well-proven that engineering science forms not only new discussion but also generates the new factor of management the society of knowledge and education – noocration or merytocration that must capture a philosophy of education as it forms symbiosis of science and education. The monograph is counted on the teachers of high school, scientists that work at the producing of doctoral dissertations, graduate students, master’s degrees and researches, which are engaged in the problems of philosophy of education, theory of trade education and management by high school, they search the ways of optimization to development of the national system of a professional preparation, prognostications and planning of educational establishments. ru_RU
dc.language.iso uk ru_RU
dc.publisher Видавництво НПУ імені М.Драгоманова ru_RU
dc.subject технократизам ru_RU
dc.subject вища школа ru_RU
dc.subject high school ru_RU
dc.subject.classification 378.013.78+316:378 ru_RU
dc.title Технократизм у дискурсі проблем вищої школи ru_RU
dc.type Book ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics