Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Соціалізація статі як фактор розвитку Я-концепції

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Говорун, Тамара Василівна
dc.date.accessioned 2015-08-08T11:20:02Z
dc.date.available 2015-08-08T11:20:02Z
dc.date.issued 2002
dc.identifier.citation Говорун, Тамара Василівна. Соціалізація статі як фактор розвитку Я-концепції: автореф. дис... д-ра психол. наук: 19.00.07 / Т.В. Говорун ; наук. кер. М. Й. Боришевський ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2002. — 35 с. uk_UA
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7898
dc.description.abstract Досліджено психологічні закономірності становлення особистості як статевої істоти, особливості її гендерного та психосексуального розвитку під впливом факторів соціалізації. На основі теоретичних засад генетичної психології розглянуто процес засвоєння дитиною статевих ролей та їхню диференціацію, взаємозв’язок соціостатевих та сексуальних настановлень у формуванні образу Я, вплив статевих стереотипів на розвиток статево- типізованої поведінки. Розкрито соціально-психологічні чинники, які детермінують процес набуття індивідом статевої ідентичності в нормі та патології, і орієнтацію на традиційний чи паритетний розподіл сімейних та соціальних ролей. Обґрунтовано необхідність спрямування змісту виховного процесу на розвиток андрогінних властивостей особистості, переборення статевих упереджень, усунення гендерної комплементарності та підлеглості. Визначено роль вчителів, батьків та ЗМІ у попередженні дисгармонійних міжстатевих стосунків, профілактиці проявів сексизму щодо жіночої та чоловічої статі та у звуженні діапазону гендерних ролей. Висвітлено теоретичні та практичні положення щодо інтеграції сексуальної сфери в ціннісно-смислову структуру свідомості людини, прослідковано роль статевого виховання у варіативності сексуальної поведінки, у здатності дітей та юнацтва до самовизначення у сфері збереження сексуального та репродуктивного здоров’я. Поглиблено існуючі уявлення про розвиток концепції Я у людей з порушенням сексуальних орієнтацій та досвідом сексуальної віктимізації. Запропоновано концептуальну модель надання практичної психологічної допомоги дітям та учнівській молоді у вирішенні проблем сексологічного характеру, попередженні сексуальних зловживань. uk_UA
dc.description.abstract Диссертация посвящена психологическим закономерностям становления личности как представителя определённого пола, особенностям её гердерного и психосексуального развития под влиянием разных социализирующих факторов. На основе теоретических принципов генетической психологии, системного анализа рассматривается процесс усвоения ребёнком половых ролей и их дифференциация, взаимосвязь социополовых и сексуальных установок в формировании образа Я, влияние половых стереотипов на развитие полотипизованного поведения. Раскрываются те социально-психологические воздействия, которые детерминируют процесс приобретения индивидом половой идентичности в норме и патологии, развитие его ориентаций на традиционное или партнёрское распределение семейных и социальных ролей. Традиционный взгляд на семью, дихотомия маскулинности-феминности расценивается как главный фактор, дифференцирующий психологию пола. uk_UA
dc.description.abstract The dissertation deals with psychological aspects of self-concept development regarding gender identity and with the influence of various socialization processes on the gender and psychosexual development of individuals. Based on the theory of genetic psychology, the dissertation addresses the process of gender role adoption and differentiation by children, the interplay of cultural, gender, and sexual directives in the self-concept development, and the influence of gender stereotypes on the development of gender-typified behavior. The dissertation discusses social-psychological factors influencing the adoption of normal and inverted gender identity by individuals, their orientation at traditional or egalitarian division of family and social roles. The author argues for the necessity of directing the educational process at the development of the androgynous characteristics of personality, at the overcoming of gender stereotypes and inequality of sexes. The dissertation sheds light on the role of teachers, parents, and mass media in the prevention of dysfunctional relations between sexes, of sexism toward either sex and narrowing of gender roles. The dissertation discusses theoretical and practical notions of the integration of sexual sphere into the value system of individuals. Additionally, it addresses the role of gender education in the variability of sexual behaviour and in the abitity of children and youth to define tremselves regarding sexual and reproductive health. The dissertation sheds light on the self-concept development among people with untraditional sexual orientations and among sexually abused. The author proposes the conceptual model of practical psychological aid to children and students directed toward solving sexual problems and prevention of sexual abuse. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова uk_UA
dc.subject соціалізація uk_UA
dc.subject концепція Я uk_UA
dc.subject статева свідомість uk_UA
dc.subject гендерний та психосексуальний розвиток uk_UA
dc.subject сексуальність uk_UA
dc.subject статеві стереотипи uk_UA
dc.subject статева ідентичність uk_UA
dc.subject маскулінність uk_UA
dc.subject фемінність uk_UA
dc.subject андрогінність uk_UA
dc.subject традиційні та паритетні гендерні ролі uk_UA
dc.subject інверсія статевого потягу uk_UA
dc.subject статеве виховання uk_UA
dc.subject социализация uk_UA
dc.subject концепция Я uk_UA
dc.subject половое сознание uk_UA
dc.subject гендерное и психосексуальное развитие uk_UA
dc.subject сексуальность uk_UA
dc.subject половые стереотипы uk_UA
dc.subject половая идентичность uk_UA
dc.subject маскулинность uk_UA
dc.subject феминность uk_UA
dc.subject андрогинность uk_UA
dc.subject традиционные и паритетные гендерные роли uk_UA
dc.subject инверсия полового влечения uk_UA
dc.subject половое воспитание uk_UA
dc.subject socialization uk_UA
dc.subject self-concept uk_UA
dc.subject gender-awareness uk_UA
dc.subject gender and psychosexual development uk_UA
dc.subject gender stereotypes uk_UA
dc.subject gender identity uk_UA
dc.subject masculinity uk_UA
dc.subject feminity uk_UA
dc.subject androgynity uk_UA
dc.subject traditional and egalitarian gender roles uk_UA
dc.subject sexual education uk_UA
dc.subject.classification 159.9: 37.015.3 uk_UA
dc.title Соціалізація статі як фактор розвитку Я-концепції uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics