Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Відтворення вищої освіти України у європейському освітньому просторі

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Бурлакова, Ольга Олександрівна
dc.date.accessioned 2012-07-02T08:26:44Z
dc.date.available 2012-07-02T08:26:44Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Бурлакова, Ольга Олександрівна. Відтворення вищої освіти України у європейському освітньому просторі : автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.10 / О. О. Бурлакова ; наук. кер. Н. В. Ігнатенко ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2007. - 17 с. ru_RU
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/779
dc.description.abstract Дисертація присвячена дослідженню механізмів та шляхів відтворення вищої освіти України в процесі її євроінтеграції. Висвітлюються системні реформування вищої освіти, розкриваються теоретичні засади розвитку вищої освіти України в ХХІ столітті, визначаються економічні складові, напрямок та порядок проведення системних реформ, обґрунтовується необхідність інтеграції вищої освіти України в європейський освітній простір. У дисертації одержали подальший розвиток аналіз використання народногосподарського потенціалу освіти, систематизація показників економічної і соціально-економічної ефективності освіти, а також дослідження тенденції потенціалу вищої освіти України. Встановлено, що якість є невід’ємною складовою потенціалу вищої освіти, має міжнародне визнання і закладається в основу визнаних стратегій розвитку вищої освіти не тільки як філософська, а також як політична категорія. Підкреслено керівну роль держави в забезпеченні якості вищої освіти. Зроблено висновок про те, що обґрунтування та актуалізація поняття якості вищої освіти пов’язане зі створенням державних стандартів та визначенням процедур розрахунків індикаторів якості, що відповідають вимогам Болонського процесу. ru_RU
dc.description.abstract The dissertation focuses on the research of the mechanisms and ways of the revival of Ukraine’s higher education in the process of its European integration. The author analyzes the system reforms of higher education, reveals the theoretical bases of the development of Ukraine’s higher education in the 21st century, defines the economic components, tendency and procedure of the system reforming, and proves the necessity of integrating Ukraine’s higher education into the European educational area. The author is convinced that quality is an integral component of higher education potential; it is internationally recognized and it is laid into the foundation of the acknowledged strategies of the development of higher education not only as a philosophic but also as a political category. The researcher emphasizes the leading role of the State in ensuring the quality of higher education and comes to the conclusion that the substantiation and the actualization of the concept of high education are connected with the creation of State standards and definite procedures of the calculations of quality indicators in conformity with the requirements of the Bologna Convention. ru_RU
dc.language.iso uk ru_RU
dc.publisher Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова ru_RU
dc.subject Болонська конвенція ru_RU
dc.subject вища освіта ru_RU
dc.subject освітній потенціал ru_RU
dc.subject європейський освітній простір ru_RU
dc.subject євроінтеграція ru_RU
dc.subject соціально-економічна ефективність освіти ru_RU
dc.subject якість освіти ru_RU
dc.subject the Bologna Convention ru_RU
dc.subject higher education ru_RU
dc.subject educational potential ru_RU
dc.subject the European educational area ru_RU
dc.subject the European integration ru_RU
dc.subject social-economic efficiency of education ru_RU
dc.subject quality of education ru_RU
dc.subject.classification 378 (477):37.014.25. ru_RU
dc.title Відтворення вищої освіти України у європейському освітньому просторі ru_RU
dc.type Other ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics