Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Політична культура як чинник формування громадянського суспільства в Україні

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Мельник, Володимир Олександрович
dc.date.accessioned 2012-02-28T12:23:06Z
dc.date.available 2012-02-28T12:23:06Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Мельник, Володимир Олександрович. Політична культура як чинник формування громадянського суспільства в Україн : автореферат дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / В. О. Мельник ; наук. керівник М. І. Хилько ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2008. - 20 с. ru_RU
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/527
dc.description.abstract Вперше у вітчизняній політології проведено дослідження феномену політичної культури як дієвого чинника становлення й еволюції громадянського суспільства в сучасній Україні. Розкрито сутність, генезу та типологію поняття "політична культура", розглянуто особливості його застосування у контексті концепції громадянського суспільства. Доведено, що політична культура сучасного українського суспільства є неоднорідною, суперечливою, фрагментарною, оскільки поєднує у собі дві протилежні системи цінностей - тоталітарну та демократичну. З'ясовано, що українське суспільсво розколоте у багатьох вимірах: соціальному, регіональному, економічному, ідейно-політичному, мовному, геостратегічному. Доведено, що політичні та соціально-економічні реформи не мали значного позитивного впливу на підвищення рівня політичної культури населення, без якого неможлива побудова ефективного громадянського суспільства, формування політичної нації. Зроблено висновок, що політична культура сучасного українського суспільства повинна бути культурою злагоди, громадянського миру, поваги до свобод і прав людини. ru_RU
dc.description.abstract Dissertation is the first in domestic scientific thought research the phenomenon of political culture as an effective factor of becoming and evolution of civil society in modern Ukraine. Essence, genesis and typology of concept, is probed "political culture" and its application in the context of conception of civil society. It is proved that a political culture of modern Ukrainian society is heterogeneous, contradictory, fragmentary, as combines in itself two opposite systems of values – totalitarian and democratic. Ukrainian society is split in many measuring: to social, regional, economic, ideological, political, linguistic, geostrategical etc. It is proved that political and socio-economic reforms did not have a considerable positive influence on the increase of level of political culture of population, what the construction of effective civil society, forming of political nation is impossible without. That is why the political culture of new Ukrainian society owes to be the culture of consent, civil world, honour to freedoms and rights for a man. ru_RU
dc.language.iso uk ru_RU
dc.publisher Видавниутво НПУ імені М.Драгоманова ru_RU
dc.subject політична культура ru_RU
dc.subject громадянське суспільство ru_RU
dc.subject трансформація суспільства ru_RU
dc.subject перехідний період ru_RU
dc.subject політичні цінності ru_RU
dc.subject національний менталітет ru_RU
dc.subject political culture ru_RU
dc.subject transformation of society ru_RU
dc.subject transitional period ru_RU
dc.subject political values ru_RU
dc.subject national mentality ru_RU
dc.subject political nation ru_RU
dc.subject.classification 32:316.31.7 ru_RU
dc.title Політична культура як чинник формування громадянського суспільства в Україні ru_RU
dc.type Other ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics