Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Формування інтересу до педагогічної діяльності бакалаврів мистецтва в процесі музично-інструментальної підготовки

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Прокопенко, Роман Володимирович
dc.date.accessioned 2024-02-22T13:06:00Z
dc.date.available 2024-02-22T13:06:00Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Прокопенко, Роман Володимирович. Формування інтересу до педагогічної діяльності бакалаврів мистецтва в процесі музично-інструментальної підготовки : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання / Прокопенко Роман Володимирович ; наук. керівник Завадська Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2013. – 239 с. uk
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/44214
dc.description.abstract У дисертації досліджується проблема формування інтересу до педагогічної діяльності бакалаврів мистецтва в процесі музично-інструментальної підготовки. Проаналізовано стан даної проблеми у науковій літературі, у теорії та практиці вищої музично-педагогічної освіти, визначено сутність інтересу до педагогічної діяльності та його компонентну структуру; дано визначення поняття “інтерес до педагогічної діяльності бакалавра мистецтва”; конкретизовано зміст професійно спрямованої музично-інструментальної підготовки бакалаврів мистецтва у вищих педагогічних навчальних закладах як засобу формування у них інтересу до педагогічної діяльності. Визначено принципи формування інтересу до педагогічної діяльності майбутніх учителів музики, а також педагогічні умови ефективного здійснення цього процесу. Розроблено критерії та показники сформованості інтересу до педагогічної діяльності бакалаврів мистецтва, а також методику формування означеної якості у майбутніх учителів музики. Результативність запропонованої методики виявилась у позитивній динаміці рівнів сформованості інтересу до педагогічної діяльності студентів експериментальних груп у порівнянні з контрольними. uk
dc.description.abstract The thesis examines the problem of the Bachelors of Arts interest to pedagogical activity in the process of the musical instrumental training. The condition of this problem has been analysed in the scientific literature, the theory and practice of higher musical pedagogical education, the essence of interest to pedagogical activity and its component structure have been determined, the concept of “Bachelor of Arts interest to pedagogical activity” has been identified, the content of Bachelors of Arts professionally directed musical and instrumental preparation at higher educational institutions as a means of forming their interest to pedagogical activity has been specified. The principles of formation of future teachers interest to pedagogical activity, as well as pedagogical conditions of effective implementation of the process have been determined. The criteria and indicators of the Bachelors of Arts interest to pedagogical activity and the method of forming of the quality of future music teachers have been elaborated. The effectiveness of the proposed method has become apparent in positive dynamics of the levels of interest to pedagogical activity of the experimental groups in comparison with the control groups. uk
dc.language.iso uk_UA uk
dc.subject інтерес до педагогічної діяльності uk
dc.subject бакалаври мистецтва uk
dc.subject музично-інструментальна підготовка uk
dc.subject професійно-педагогічна спрямованість uk
dc.subject interest to pedagogical activity uk
dc.subject Bachelors of Arts uk
dc.subject music and instrumental training uk
dc.subject professional pedagogical orientation uk
dc.title Формування інтересу до педагогічної діяльності бакалаврів мистецтва в процесі музично-інструментальної підготовки uk
dc.title.alternative The Formation of Bachelors of Arts Interest to Pedagogical Activity in the Musical Instrumental Training uk
dc.type Dissertation uk
dc.identifier.udc 378.016:786.2(043.3)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics