Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Правові механізми взаємодії інститутів громадянського суспільства та держави

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Постол, Катерина Анатоліївна
dc.date.accessioned 2023-05-25T09:53:49Z
dc.date.available 2023-05-25T09:53:49Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Постол, Катерина Анатоліївна. Правові механізми взаємодії інститутів громадянського суспільства та держави : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Постол Катерина Анатоліївна ; наук. кер. Федоренко Владислав Леонідович ; М-во освіти і науки України, Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2016. - 238 с. uk
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/40605
dc.description.abstract У роботі досліджується нормативно-правовий механізм взаємодії інститутів громадянського суспільства та держави, що являє собою системою актів національного та міжнародного законодавства, та визначаються механізми реалізації Гл. 26 Угоди про асоціацію України і ЄС. Розкривається зміст і здійснюється періодизація організаційних форм взаємодії інститутів громадянського суспільства та держави, зокрема, у сфері формування та реалізації державної політики у сфері освіти. Визначається сутність і зміст категорії «правові механізми взаємодії інститутів громадянського суспільства та держави», виявляються особливості методології її дослідження в теорії права. Наголошується, що в XXI ст. багатоманітність суспільного життя обумовлює множинність правових і інших механізмів взаємодії громадянського суспільства та його інститутів з державою. Найбільш усталеними серед них є нормативно-правовий та організаційно-правовий механізми. uk
dc.description.abstract Normative mechanism of interaction between civil society and the state is researched in the paper, which is a system of the National and International Law, implementation mechanisms of Chapter. 26 of the Association Agreement between Ukraine and EU are investigated and defined. The content is expanded and periodization of the organizational forms of interaction between civil society and the state is carried, in particular in sphere of formation and realization of state policy in education. The nature and content of the category of «legal mechanisms of interaction civil society and state» are determined, the features of the methodology in legal theory are revealed. It is noted that in the XXI century diversity of social life determines the multiplicity of legal and other mechanisms of interaction of civil society and its institutions with the state. The most established of them are normative and organizational legal mechanisms. uk
dc.language.iso uk_UA uk
dc.subject громадянське суспільство uk
dc.subject інститут громадянського суспільства uk
dc.subject громадські організації uk
dc.subject недержавні громадські об’єднання (NGO) uk
dc.subject громадські рухи uk
dc.subject взаємодія інститутів громадянського суспільства та держави uk
dc.subject правові механізми взаємодії інститутів громадянського суспільства та держави uk
dc.subject форум громадянського суспільства uk
dc.subject civil society uk
dc.subject the institute of civil society uk
dc.subject community organizations uk
dc.subject non-governmental association (NGO) uk
dc.subject social movements uk
dc.subject interaction of civil society and the state uk
dc.subject legal mechanisms of interaction between civil society and the state uk
dc.subject the civil society forum uk
dc.title Правові механізми взаємодії інститутів громадянського суспільства та держави uk
dc.title.alternative Legal mechanisms of interaction between civil society and the state uk
dc.type Dissertation uk
dc.identifier.udc 340.1:323.2


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics