Electronic Dragomanov Ukrainian
State University Repository

Актуалізація європейського досвіду вокальної підготовки в умовах сучасної університетської освіти України

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Макарова, Емма Вікторівна
dc.contributor.author Яковенко, Віра Григорівна
dc.date.accessioned 2021-01-06T18:54:49Z
dc.date.available 2021-01-06T18:54:49Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Макарова Е. В. Актуалізація європейського досвіду вокальної підготовки в умовах сучасної університетської освіти України / Е. В. Макарова, В. Г. Яковенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : збірник наукових праць. – Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Випуск 74. – C. 93-96. – DOI https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2020.74.20 ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/32634
dc.description.abstract Розглядаються та науково обґрунтовуються питання актуалізації використання сучасного європейського досвіду вокальної підготовки майбутніх фахівців вокального мистецтва в умовах університетської освіти України, розкриваються питання розвитку вокально-творчого формування співака-вокаліста на основі інтеграційних взаємодій європейських і українських вокальних шкіл. Визначається, що спеціаліст ХХІ ст. має бути висококваліфікованою особистістю, яка здатна творчо мислити, розв’язувати проблеми нестандартним шляхом. Досліджуються наукові засади використання ефективних європейських методик вокальної підготовки, розглядається питання впровадження в практику нових перспективних шляхів творчої діяльності як педагога, так і студента. Розкрито науково-педагогічні та мистецтвознавчі основи навчання студентів у вокальному класі інституту мистецтв, висвітлюються фізіологічні процеси та вокально-технічні підходи до них. Доводиться , що розвиток вокально-виконавської творчості передбачає розвиток як вокальної техніки, так і психотехніки (техніка переживань). У статті розглядаються нормативні завдання дисципліни “Сольний спів”, засоби професійної педагогічної комунікації у процесі підготовки майбутнього співака-виконавця, функції викладача на аудиторних заняттях. Визначено відмінності профілюючої дисципліни “Сольний спів”, окреслено професійні функції викладача вокалу: навчальна, виховна, розвивальна. Розглядаються ключові компетенції викладача мистецького профілю: соціальні, методичні, фахові. Вокально-фахова компетентність розглядається як поєднання необхідних знань, умінь і навичок. Одним із найважливіших завдань у процесі виховання співака-виконавця є чітке визначення виконавських можливостей студента (тип голосу, характер голосу, фізичний і психічний стан). Доводиться, що метою підготовки студентів-вокалістів має стати формування вокально-виконавської, мистецько-теоретичної та методичної компетенції та впровадження у вокальну практику передового європейського досвіду вокальної науки на сучасному рівні. ua
dc.description.abstract The article considers and scientifically substantiates the issues of updating the use of modern European experience of vocal training of future vocal specialists in the university education of Ukraine, reveals the development of vocal-creative formation of singer-vocalist on the basis of integration of European and Ukrainian vocal schools. It is determined that the specialist of the XXI century. Must be a highly qualified person who is able to think creatively, solve problems in a non-standard way. The scientific bases of use of effective European methods of vocal training are investigated, the question of introduction in practice of new perspective ways of creative activity of both the teacher and the student is considered. The scientific-pedagogical and art-scientific bases of students’ education in the vocal class of the Institute of Arts are revealed, physiological processes and vocal-technical approaches to them are covered. It is proved that the development of vocal and performing creativity includes both the development of vocal technique and psychotechnics (experience technique). The article considers the normative tasks of the discipline “Solo singing”, means of professional pedagogical communication in the process of training the future singer-performer, the functions of a teacher in the classroom. The differences of the profile discipline “Solo Singing” are determined; the professional functions of the vocal teacher are outlined: educational, upbringing, developmental. The key competencies of an art teacher are considered: social, methodical, professional. Vocal-professional competence is considered as a combination of necessary knowledge, skills and abilities. One of the most important tasks in the process of educating a singer-performer is a clear definition of the student’s performance (type of voice, nature of voice, physical and mental condition). It is proved that the purpose of training students-vocalists should be the formation of vocal-performing, artistic-theoretical and methodological competence and introduction into vocal practice of advanced European experience of vocal science at the modern level. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ua
dc.subject європейський вокально-виховний досвід ua
dc.subject професійні функції ua
dc.subject фахові компетенції ua
dc.subject європейські принципи викладання ua
dc.subject European vocal-educational experience ua
dc.subject professional functions ua
dc.subject professional competences ua
dc.subject European principles of teaching ua
dc.subject.classification 378 [37.013 +78] ua
dc.title Актуалізація європейського досвіду вокальної підготовки в умовах сучасної університетської освіти України ua
dc.title.alternative Actualization of the European experience of vocal training in the conditions of modern university education of Ukraine ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics