Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Християнство в сучасному політичному дискурсі

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Кислий, Анатолій О.
dc.date.accessioned 2020-09-28T10:32:14Z
dc.date.available 2020-09-28T10:32:14Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Кислий, А. О. Християнство в сучасному політичному дискурсі / А. О. Кислий // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – Київ : «Видавництво «Гілея», 2019. – Вип. 150 (№ 11), ч. 2 : Філософські науки. – С. 54-59. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/30922
dc.description.abstract Визначено актуальність та тенденції вивчення християнства в сучасному політичному дискурсі. З’ясовано, що сьогодні християнська релігія повертається у сферу соціальних відносин і стає важливим чинником світових, регіональних і національних політичних процесів та трансформацій. Доведено, що Християнська Церква, залишаючись сакральним і культовим інститутом, який зорієнтований, переважно, на задоволення релігійних потреб віруючих, може виступати моральним арбітром політичних суспільно значущих рішень. З процесами демократизації, плюралізації та розвитку громадянського суспільства перспективним бачиться перехід влади, громадян і релігійних організацій, в тому числі в українському поліконфесійному середовищі, від монологу до відкритого діалогу. Умотивованими є сучасні вимоги богословів, філософів та релігійних діячів у необхідності переосмислення релігійно-культурної різноманітності світу з метою запобігання ворожнечі й конфліктів й перетворення релігії на чинник суспільної духовної консолідації. ua
dc.description.abstract It is determined the relevance and tendencies of the study of Christianity in contemporary political discourse. It is revealed that today the Christian religion is returning to the sphere of social relations and becoming an important factor in world, regional and national political processes and transformations. It has been proved that the Christian Church, while remaining a sacred and cult institution that is predominantly focused on meeting the religious needs of believers, can act as a moral arbiter of politically significant decisions. With the processes of democratization, pluralisation and development of civil society, it is promising the transition of authorities, citizens and religious organizations, including the Ukrainian poly-confessional environment, from a monologue to an open dialogue. The contemporary demands of theologians, philosophers, and religious figures are motivated by the need to rethink the religious and cultural diversity of the world in order to prevent hostility and conflict and transform religion into a factor of social spiritual consolidation. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject політичний дискурс ua
dc.subject політичне богослов’я ua
dc.subject державно-церковні відносини ua
dc.subject християнство ua
dc.subject демократія ua
dc.subject political discourse ua
dc.subject political theology ua
dc.subject state-church relations ua
dc.subject Christianity ua
dc.subject democracy ua
dc.subject.classification 27:81’42:32 ua
dc.title Християнство в сучасному політичному дискурсі ua
dc.title.alternative Christianity in modern political discourse ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics