Electronic Dragomanov Ukrainian
State University Repository

Шляхи активізації пізнавальної діяльності іноземних студентів під час вивчення української мови

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Фоменко, Т. М.
dc.date.accessioned 2020-06-26T08:58:02Z
dc.date.available 2020-06-26T08:58:02Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Фоменко, Т. М. Шляхи активізації пізнавальної діяльності іноземних студентів під час вивчення української мови / Т. М. Фоменко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – Вип. 72 (т.2) – С. 231-235. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/30088
dc.description.abstract Розглядається проблема активізації пізнавальної діяльності іноземних студентів на заняттях української мови. Зазначається, що основна діяльність викладача української мови як іноземної полягає не лише в організації процесу навчання, але й також в організації самостійної пізнавальної діяльності студентів, формуванні творчого мислення, розвитку їхнього потенціалу. Ключовим питанням викладання української мови як іноземної є пошук ефективних методів навчання, які б сприяли стійкому засвоєнню нових знань і вмінню вільно оперувати мовним матеріалом. З’ясовано, що розвитку активності та зацікавленості іноземних студентів у процесі вивчення української мови сприяє використання інтерактивних технологій. Наголошується, що інтерактивні технології підвищують результативність навчального процесу, створюють комфортні умови для навчання, урізноманітнюють освітній процес, зацікавлюють і мотивують студентів. Виокремлено основні інтерактивні технології, які необхідно впроваджувати, щоб досягти ефективних результатів під час вивчення української мови як іноземної. Охарактеризовано дидактичні можливості рольових ігор, методу проектів, мультимедійних технологій. У результаті дослідження встановлено, що використання рольових ігор сприяє активізації пізнавальної діяльності студентів, підвищенню інтересу тощо. Участь у проектній роботі сприяє набуттю таких умінь і навичок, як пошук, виокремлення, аналіз, структурування необхідної інформації; уміння інтегрувати інформацію з різних галузей знань. Використання інтернет-технологій у поєднанні з методом проекту дозволяє студентам на практиці застосовувати свої знання, навички та уміння. Запровадження систем мультимедіа в процесі вивчення української мови як іноземної забезпечує організацію самостійної навчальної діяльності, сприяє підвищенню мотивації. Залучення мультимедійних технологій у навчальний процес поліпшує якість презентації навчального матеріалу та ефективність його засвоєння студентами, збагачує зміст освітнього процесу, підвищує мотивацію до вивчення української мови. ua
dc.description.abstract The article deals with the problem of activation of international students’ cognitive activity at the Ukrainian language classes. It is noted that the main task of the teacher of Ukrainian as a foreign language is not only to organize the learning process, but also to organize the independent cognitive activity of students, to form creative thinking, to develop their potential. The key issue of teaching Ukrainian as a foreign language is finding effective teaching methods that would facilitate the sustainable acquisition of new knowledge and the ability to freely operate the language material. It was found out that the development of activity and interest of international students in the process of learning Ukrainian language promotes the use of interactive technologies. It is emphasized that interactive technologies increase the effectiveness of the educational process, create comfortable conditions for learning, diversify the educational process, interest and motivate students. The main interactive technologies that need to be implemented in order to achieve effective results in the process of studying Ukrainian as a foreign language are highlighted. Didactic possibilities of role-playing games, method of projects, multimedia technologies are characterized. As a research result it is noted that the use of role-playing games promotes students’ cognitive activity, increased interest, etc. Participation in the project work facilitates the acquisition of skills such as searching, highlighting, analyzing, structuring the necessary information; ability to integrate information from different fields of knowledge. The use of Internet technologies in conjunction with the project method allows students to apply their knowledge, skills and abilities in practice. Implementation of multimedia systems in the process of learning the Ukrainian as a foreign language provides the organization of independent educational activities, promotes motivation. The involvement of multimedia technologies in the educational process improves the quality of presentation of the educational material and the efficiency of its assimilation by students, enriches the content of the educational process, increases the motivation to learn Ukrainian. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject навчально-пізнавальна діяльність ua
dc.subject пізнавальний інтерес ua
dc.subject іноземні студенти ua
dc.subject українська мова як іноземна ua
dc.subject інтерактивні технології ua
dc.subject educational and cognitive activity ua
dc.subject cognitive interest ua
dc.subject international students ua
dc.subject Ukrainian as a foreign language ua
dc.subject interactive technologies ua
dc.subject.classification 378.147:811.161.2 ua
dc.title Шляхи активізації пізнавальної діяльності іноземних студентів під час вивчення української мови ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics