Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Формування творчої особистості дитини передшкільного віку як соціальна потреба сьогодення : аналіз закордонних досліджень

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Москальова, Л. Ю.
dc.contributor.author Жейнова, С. С.
dc.contributor.author Єрьоміна, Л. Є.
dc.date.accessioned 2020-04-07T07:43:20Z
dc.date.available 2020-04-07T07:43:20Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Москальова, Л. Ю. Формування творчої особистості дитини передшкільного віку як соціальна потреба сьогодення : аналіз закордонних досліджень / Л. Ю. Москальова, С. С. Жейнова, Л. Є. Єрьоміна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – Вип. 69. – С. 136-139. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/27994
dc.description.abstract Матеріали публікації присвячені аналізу теоретико-практичного досвіду формування творчої особистості дитини передшкільного віку. Натепер є соціальна потреба в особистості, яка здатна встановлювати зв’язок між незвичними явищами, подіями та ситуаціями. Авторами статті також відзначено, що суспільство постає на шляху нового етапу розвитку, де провідну роль відіграє інформація і творчість щодо її застосування. На прикладі закордонних досліджень подано опис досвіду застосування різних форм і методів у формуванні творчої особистості. З’ясовано, що творчість і формування творчої особистості є важливими в освітньому процесі, адже в подальшому є визначальним для формування активної життєвої позиції, принциповості й послідовності, творчої особистості дитини передшкільного віку. У статті вказано обрані авторами сім тематичних ігрових секцій («Посмішка аптекаря», «Погода в супермаркеті », «Чарівні гаджети – скачай посмішку», «Корисний фреш», «Розфарбована родина», «Розмови полиць» і «Як граються хмари»), що є віддзеркаленням соціально-важливої дійсності. Їх запропоновано використовувати в освітньому процесі з повторенням і поступовим ускладненням правил гри й вимогами для учасників-дітей передшкільного віку, що віддзеркалюють соціальну дійсність. У висновках авторами зазначається, що розвиток творчої особистості дитини передшкільного віку має бути вдосконаленим, тобто дитина має засвоювати не лише знання, а й способи застосування цих знань у подальшій життєдіяльності. Цьому, як указують автори, сприятиме уявна ситуація, що діти здатні створювати замість реальної, а також низка дій і ролей, які виконуватимуть учасники. У цьому плані визначено перспективу продовження дослідження, що полягає в розробленні ігрових сесій, а також методичних рекомендацій для педагогів, які працюють із дітьми передшкільного віку. ua
dc.description.abstract The materials of the publication are devoted to the analysis of theoretical and practical experience of formation of a creative personality of a child of pre-school age. For today there is a social need for a person who is able to establish a connection between unusual phenomena, events and situations. The authors of the article also noted that society is facing a new stage of development, where information and creativity plays a leading role in its application. An example of foreign studies describes the experience of applying various forms and methods in the formation of a creative person. It has been found out that creativity and formation of a creative person is important in the educational process, since in the future it is decisive for the formation of an active vital position, principle and consistency, for the formation of a creative personality of a child of pre-school age. The article lists the seven thematic game sections selected by the authors («Smile of the pharmacist», «Weather in the supermarket », «Magic gadgets – download a smile», «Useful fresch», «Colored family», «Talk of the shelves» and «How the clouds are playing»), which is a reflection of socially important reality. They are proposed to be used in the educational process with repetition and gradual complication of the rules of the game and the requirements for pre-school-age children, reflecting social reality. In the conclusions, the authors state that the development of the creative personality of a child of pre-school age should be improved, that is, the child must learn not only knowledge but also the ways of applying this knowledge to further life. This, as the authors point out, will contribute to the imaginary situation that children can create instead of the real, as well as a number of actions and roles that will be performed by the participants. In this plan, the prospect of continuing the study, which consists in developing game sessions, as well as methodical recommendations for teachers working with children of pre-school age, is determined. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject творча особистість ua
dc.subject творчість ua
dc.subject передшкільний вік ua
dc.subject creative personality ua
dc.subject creativity ua
dc.subject pre-school age ua
dc.subject.classification 373.32 ua
dc.title Формування творчої особистості дитини передшкільного віку як соціальна потреба сьогодення : аналіз закордонних досліджень ua
dc.title.alternative Formation of the creative personality of preschool children as a social necessity : an analysis of foreign studies ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics