Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Аналіз елементів сучасного уроку англійської мови та його організація

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Михайлішина, К. І.
dc.date.accessioned 2020-04-07T07:41:05Z
dc.date.available 2020-04-07T07:41:05Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Михайлішина, К. І. Аналіз елементів сучасного уроку англійської мови та його організація / К. І. Михайлішина // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – Вип. 69. – С. 132-135. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/27993
dc.description.abstract Пошук перспективно нових методик викладання англійської мови в середній і старшій школі в сучасному світі зумовлює постійну модернізацію та вдосконалення освітнього процесу. Сьогодні ми переважно спостерігаємо залежність від системи освіти минулого століття: наявні в українській школі способи викладання іноземної мови переважно застарілі. Проблема викладання іноземної мови у вітчизняній науково-педагогічній літературі висвітлена досить широко (Л. С. Панова, І. Ф. Андрійко та ін.), різні аспекти вивчення англійської мови проаналізовано в численних зарубіжних дослідженнях (А. Абрамс (A. Abrams), Л. Бахман (L. Bachman), М. Хоккет (М. Hockett) та ін.). Проте наукове осмислення й застосування сучасних зарубіжних методів навчання іноземних мов в школах України зустрічається лише в окремих наукових розвідках. Відповідно, існує потреба в оновленні програм з методики викладання іноземних мов в українських навчальних закладах. Стаття присвячена аналізу елементів сучасного уроку англійської мови та способів упровадження цих елементів у навчальний процес. Розкрито мету й завдання основних принципів та етапів сучасного уроку з англійською мови. На основі спостереження під час практики й аналізу результатів анкетування учнів напередодні та після введення зазначених методів у навчальний процес охарактеризовано ефективність запроваджених методик (на прикладі групи учнів онлайн-школи англійської мови Skyeng). Визначено недоліки в організації та проведенні уроків з іноземної мови в школах, окреслено шляхи підвищення ефективності занять. Дослідження може зацікавити методистів і вчителів іноземної мови. Основні положення, рекомендації та висновки, викладені в дослідженні, можуть бути використані в навчальному процесі, а також розширити, змінити методику викладання іноземної мови. ua
dc.description.abstract The search for new methods of teaching English in secondary and high school in the modern world leads to continuous improvement and development of the educational process. Today, we mostly observe the dependence on the education system of the last century – the methods of teaching a foreign language prevailing in Ukrainian schools are mostly obsolete. The problem of teaching a foreign language in the national scientific-pedagogical literature is rather broadly covered (L. S. Panova, I. F. Andriyko, et al.), various aspects of studying the English language have been analyzed in numerous foreign studies (A. Abrams, L. Bachman, M. Hockett, et al.). However, scientific reflection and the use of other countries’ methods of teaching foreign languages in schools of Ukraine occurs only in separate scientific investigations. Therefore, there is a need to update the programs on the teaching methods of foreign languages in Ukrainian educational institutions. Given article is devoted to the analysis of the elements of the modern English language lesson and the ways of introducing these elements into the educational process. The purpose and tasks of the basic principles and stages of the modern English lesson are described. The effectiveness of the implemented methods is described on the basis of observation in our practical research and analysis of the results of the questionnaires for students before and after the introduction of these methods in the educational process (as demonstrated by a group of students of the online English language school Skyeng). The disadvantages of organizing and conducting foreign language lessons in schools are identified, ways of increasing the efficiency of lessons are outlined. This research may be of interest to teachers and methodologists of a foreign language teaching. The framework, recommendations and conclusions presented in our study can be used in the educational process, they can also expand and change the teaching methods of a foreign language. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject англійська мова ua
dc.subject методи навчання ua
dc.subject технології ua
dc.subject лексика ua
dc.subject граматика ua
dc.subject читання ua
dc.subject аудіювання ua
dc.subject тайм-менеджмент ua
dc.subject English language ua
dc.subject teaching methods ua
dc.subject teaching techniques ua
dc.subject vocabulary ua
dc.subject grammar ua
dc.subject reading ua
dc.subject listening ua
dc.subject time management ua
dc.subject.classification 372.881.111.1 ua
dc.title Аналіз елементів сучасного уроку англійської мови та його організація ua
dc.title.alternative The analysis of the modern English lesson components and its organization ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics