Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Фізична реабілітація дітей старшого шкільного віку зі сколіозом при деяких неврологічних захворюваннях

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Барладин, О. Р.
dc.contributor.author Вакуленко, Л. О.
dc.contributor.author Грушко, В. С.
dc.contributor.author Храбра, С. З.
dc.contributor.author Веремчук, О. Д.
dc.date.accessioned 2020-04-07T07:17:10Z
dc.date.available 2020-04-07T07:17:10Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Фізична реабілітація дітей старшого шкільного віку зі сколіозом при деяких неврологічних захворюваннях / О. Р. Барладин, Л. О. Вакуленко, В. С. Грушко, С. З. Храбра, О. Д. Веремчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. - Вип. 1 (121). - С. 14-19. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/27983
dc.description.abstract У науковій статті представлено результати застосування програми фізичної реабілітації (терапії) дітей старшого шкільного віку із сколіозом І ступеня при деяких неврологічних захворюваннях. Мета дослідження - обґрунтування комплексної програми фізичної реабілітації для корекції викривлення хребта за рахунок поліпшення функціонального стану м'язово-зв'язкового апарату і підвищення ефективності реабілітаційних заходів для учнів старшого шкільного віку із сколіозом І ступеня при деяких неврологічних захворюваннях. Методи дослідження: педагогічні (теоретичний аналіз і узагальнення педагогічної та медико-біологічної літератури); медико-біологічні (тонометрія, пульсометрія, проби для визначення функціонального стану хребта, антропометричне обстеження), а також методи математичної статистики. Досліджено антропометричні, фізіометричні показники дітей старшого шкільного віку зі сколіозом при деяких неврологічних захворюваннях. Викладено сучасні погляди до застосування засобів фізичної реабілітації при сколіотичній хворобі у даних хворих. На підставі даних обстеження розроблена програма фізичної реабілітації дітей старшого шкільного віку зі сколіозом при деяких неврологічних захворюваннях, яка включала застосування спеціальних коригуючих вправ, гідрокінезотерапію, лікувальний масаж та фізіотерапію. Описано методи оцінки ефективності застосованих засобів фізичної реабілітації. Доведено її ефективність у вирішенні проблем відновлення рухових функцій, сили м’язів, ураховуючи індивідуальні особливості хворих. ua
dc.description.abstract В научной статье представлены результаты применения программы физической реабилитации (терапии) детей старшего школьного возраста со сколиозом I степени при некоторых неврологических заболеваниях. Цель исследования - обоснование комплексной программы физической реабилитации для коррекции искривления позвоночника за счет улучшения функционального состояния мышечно-связочного аппарата и повышения эффективности реабилитационных мероприятий для учащихся старшего школьного возраста со сколиозом I степени при некоторых неврологических заболеваниях. Методы исследования: педагогические (теоретический анализ и обобщение педагогической и медико-биологической литературы) медико-биологические (тонометрия, пульсометрия, пробы для определения функционального состояния позвоночника, антропометрические обследования), а также методы математической статистики. Исследована антропометрические, физиометрические показатели детей старшего школьного возраста со сколиозом при некоторых неврологических заболеваниях. Изложены современные взгляды к применению средств физической реабилитации при сколиотической болезни у данных больных. На основании данных обследования разработана программа физической реабилитации детей старшего школьного возраста со сколиозом при некоторых неврологических заболеваниях, которая включала применение специальных корректирующих упражнений, гидрокинезотерапию, лечебный массаж и физиотерапию. Описаны методы оценки эффективности применяемых средств физической реабилитации. Доказано ее эффективность в решении проблем восстановления двигательных функций, силы мышц, учитывая индивидуальные особенности больных. ua
dc.description.abstract The results of application of the program of physical rehabilitation (therapy) of high school children with scoliosis I degree in some neurological diseases are presented. The purpose of the study is to substantiate a comprehensive program of physical rehabilitation for the correction of spinal curvature by improving the functional state of the musculoskeletal apparatus and improving the effectiveness of rehabilitation measures for high school children with scoliosis I degree in some neurological diseases. Research methods: pedagogical (theoretical analysis and generalization of pedagogical and medical-biological literature); medical-biological (tonometry, pulsometry, tests to determine the functional state of the spine, anthropometric examination), as well as methods of mathematical statistics. Results: The study was based on a clinical and functional examination of 16 children aged 14 to 17 years with scoliotic defects of the spine in some neurological diseases (experimental group) who underwent various rehabilitation measures. The control group consisted of 20 peers with grade 1 scoliosis without neurological symptoms. Were investigated anthropometric and physiometric parameters of older school children with scoliosis wirh some neurological diseases We use modern views on the physical rehabilitation to these patients. Approach complex of the physical rehabilitation of scoliotic illness includes gymnastics massage and physiotherapy. Based on the examination, a program of physical rehabilitation for older school-age children with scoliosis and some neurological diseases was developed, which included the use of special corrective exercises, hydro-kinesitherapy, massage and physiotherapy. Methods for evaluating the effectiveness of physical rehabilitation equipment are described. The effectiveness in solving problems in recovery of motor functions, muscle strength are showing according the individual characteristics of patients. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject фізична реабілітація ua
dc.subject сколіоз ua
dc.subject неврологічні захворювання ua
dc.subject старший шкільний вік ua
dc.subject програма фізичної реабілітації ua
dc.subject физическая реабилитация ua
dc.subject сколиоз ua
dc.subject неврологические заболевания ua
dc.subject старший школьный возраст ua
dc.subject программа физической реабилитации ua
dc.subject physical rehabilitation ua
dc.subject scoliosis ua
dc.subject neurological forces ua
dc.subject senior school age ua
dc.subject physical rehabilitation program ua
dc.subject.classification 37.018.54:616.8/616.711-007.5]:373.091.212 ua
dc.title Фізична реабілітація дітей старшого шкільного віку зі сколіозом при деяких неврологічних захворюваннях ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics