Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Професійно-прикладна основа диференціації засобів аквафітнесу в процесі фізичного виховання майбутніх музикантів

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Бондар, Т. К.
dc.contributor.author Сироватко, З. В.
dc.date.accessioned 2020-01-10T13:47:25Z
dc.date.available 2020-01-10T13:47:25Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Бондар, Т. К. Професійно-прикладна основа диференціації засобів аквафітнесу в процесі фізичного виховання майбутніх музикантів / Т. К. Бондар, З. В. Сироватко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. - Вип. 3К (110). - С. 86-89. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/26760
dc.description.abstract Стаття торкається проблеми координації рухів під час гри на музичних інструментах. Проаналізовано особливості м’язової діяльності виконавців на різних музичних інструментах, розкрито особливості робочої пози, посадки та робочих рухів музикантів, що грають на піаніно, скрипці, баяні, гітарі та ін. Теоретично обґрунтовано доцільність застосування аквафітнесу з метою підвищення професійної спрямованості фізичного виховання студентів закладів вищої музичної освіти. Висвітлено професійно-прикладну основу диференціації засобів аквафітнесу у процесі фізичного виховання майбутніх музикантів з урахуванням виду музичного інструменту. Визначено, що диференціація засобів аквафітнесу завдяки можливості варіювання параметрів фізичних навантажень у водному середовищі створює умови для навчання складнокоординаційних рухів, пов’язаних зі специфікою музичної спеціалізації, та рівномірного м’язового розвитку майбутніх музикантів. ua
dc.description.abstract Статья касается проблемы координации движений во время игры на музыкальных инструментах. Проанализированы особенности мышечной деятельности исполнителей на различных музыкальных инструментах, раскрыты особенности рабочей позы, посадки и рабочих движений музыкантов, играющих на пианино, скрипке, баяне, гитаре и др. Теоретически обоснована целесообразность применения аквафитнеса с целью повышения профессиональной направленности физического воспитания студентов заведений высшего музыкального образования. Освещена профессионально-прикладная основа дифференциации средств аквафитнеса в процессе физического воспитания будущих музыкантов с учетом вида музыкального инструмента. Определено, что дифференциация средств аквафитнеса, благодаря возможности варьирования параметров физических нагрузок в водной среде, создает условия для обучения сложнокоординационных движений, связанных со спецификой музыкальной специализации, и равномерного мышечного развития будущих музыкантов. ua
dc.description.abstract The article deals with the problem of coordination of movements while playing musical instruments. The features of the muscular activity of performers on various musical instruments are analyzed, the features of working posture, landing and working movements of musicians playing the piano, violin, accordion, guitar, etc. are revealed. Theoretically justified the use of aquafitness with the aim of improving the professional orientation of physical education of students of universities of higher musical education. The professional -applied basis for differentiating the means of aquafitness in the process of physical education of future musicians, taking into account the type of musical instrument, is highlighted. It was determined that the differentiation of aquafitness means, due to the possibility of varying the parameters of physical activity in the aquatic environment, creates conditions for learning complex coordination movements related to the specifics of musical specialization and the uniform muscular development of future musicians. It is shown that musicians are characterized by a relative but rather uneven development of the muscular system, weak development of the muscular corset and lower extremities with a rather high, but asymmetric development of muscles of the shoulder girdle and hands. It was found out that the specifics of loads on working muscles when playing on different musical instruments are a professional and applied basis of differentiation of the means of aquaculture of musicians. It is determined that during the construction of the professional-applied content of aquafitness for students playing piano, violin, guitar, accordion, drums, bandura and others should take into account the working pose (sitting or standing), the nature of t he planting of the musical instrument, the plane of performance of work operations. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject музиканти ua
dc.subject музична спеціалізація ua
dc.subject координація рухів ua
dc.subject м’язова діяльність ua
dc.subject професійна спрямованість ua
dc.subject аквафітнес ua
dc.subject музыканты ua
dc.subject музыкальная специализация ua
dc.subject координация движений ua
dc.subject мышечная деятельность ua
dc.subject профессиональная направленность ua
dc.subject аквафитнес ua
dc.subject musicians ua
dc.subject musical specialization ua
dc.subject coordination of movements ua
dc.subject muscular activity ua
dc.subject professional orientation ua
dc.subject aquafitness ua
dc.subject.classification 378.091.3:78-051]:797.2 ua
dc.title Професійно-прикладна основа диференціації засобів аквафітнесу в процесі фізичного виховання майбутніх музикантів ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics