Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Глобальне громадянське суспільство в контексті світ-системного аналізу Імануїла Валерстайна

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Булатевич, Микола Миколайович
dc.date.accessioned 2019-09-01T07:23:19Z
dc.date.available 2019-09-01T07:23:19Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Булатевич, М. М. Глобальне громадянське суспільство в контексті світ-системного аналізу Імануїла Валерстайна / М. М. Булатевич // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. – 2019. – № 1-2 (40-41) : Соціологічні науки. – С. 68-87 ua
dc.identifier.issn 2311-214X
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25446
dc.description.abstract Стаття присвячена широкій і багатогранній темі глобального громадянського суспільства. У першій частині статті розглянуто поняття національного громадянського суспільства та глобального громадянського суспільства в напрацюваннях представників європейської критичної теорії. На цій підставі показано проблемні моменти, пов’язані з ідентифікацією атрибутивних ознак глобального громадянського суспільства – ознак, які би вказували на те, що глобальне громадянське суспільство є сформованою, інституціоналізованою сутністю, і характеризується автономним статусом по відношенню як до глобального капіталістичного господарства, так і до наднаціональних державних утворень. У другій частині статті здійснено перехід до світ- системного аналізу Імануїла Валерстайна. Окреслено поняття громадянського суспільства як, можливо, третього структурного елементу європейської капіталістичної світ-економіки. Показано причини та особливості його появи, а також функції, які воно виконує в модерній світ-системі. Розглянуто будову громадянського суспільства і продемонстровано, що воно складається з двох площин: інституційної та дискурсивної. На підставі окремих положень світ-системного аналізу Імануїла Валерстайна стосовно тематики громадянського суспільства, окреслено контури глобального громадянського суспільства як скоріше ідеологічної обіцянки епохи лібералізму, аніж як проекту, що може бути втілений у практику. ua
dc.description.abstract The article is devoted to the broad and complicated theme of global civil society. In the first part of the article the concept of national civil society and global civil society in the workings of representatives of European critical theory is considered. On this basis, the problem points connected with the identification of the attributes of a global civil society are shown – attributes, indicating that the global civil society is a formed, institutionalized entity, and characterized by an autonomous status in relation to both the global capitalist economy and to supranational state entities. In the second part of the article the transition to the Immanuel Wallerstein’s world-systems analysis was made. The concept of civil society as possibly the third structural element of the European capitalist world- economy is outlined. The reasons and features of its appearance, as well as the functions that it performs in the modern world-system, are shown. The structure of civil society is considered and it is demonstrated that it consists of two dimensions: an institutional and discursive one. On the basis of certain provisions of Immanuel Wallerstein’s world-system analysis concerning the subject of civil society, the contours of global civil society are outlined as an ideological promise of the era of liberalism rather than as a project that can be put into practice. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Київський національний університет імені Тараса Шевченка ua
dc.subject модерна світ-система ua
dc.subject глобальне громадянське суспільство ua
dc.subject модель ліберальної держави ua
dc.subject глобальне капіталістичне господарство ua
dc.subject геокультура модерної світ-системи ua
dc.subject the modern world-system ua
dc.subject global civil society ua
dc.subject model of liberal state ua
dc.subject global capitalist economy ua
dc.subject Geoculture of the modern world-system ua
dc.subject.classification 316.4 ua
dc.title Глобальне громадянське суспільство в контексті світ-системного аналізу Імануїла Валерстайна ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics