Electronic Dragomanov Ukrainian
State University Repository

Адаптація іншомовних економічних термінів у сучасній українській літературній мові

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Товстенко, В. Р.
dc.date.accessioned 2019-06-11T11:59:54Z
dc.date.available 2019-06-11T11:59:54Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Товстенко, В. Р. Адаптація іншомовних економічних термінів у сучасній українській літературній мові / В. Р. Товстенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 8 : Філологічні науки (мовознавство і літературознавство) : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - Вип. 9. - С. 117-126. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24653
dc.description.abstract У статті проаналізовано сучасну економічну терміносистему як складник наукової картини світу, основні джерела її формування та поповнення, проблеми унормування, кодифікації та стандартизації; інтерпретовано поняття «термін» та «економічний термін», з’ясовано фактори, що відіграють важливу роль у термінотворенні, проаналізовано структурно-семантичні особливості сучасної економічної термінології. Встановлено, що економічна термінологія сформована на основі мовного матеріалу за допомогою поширених в українській мові способів словотворення, з-поміж яких найпродуктивнішими є суфіксація, слово- й основоскладання та абревіація. Досліджено особливості функціонування лексичних запозичень з англійської та німецької мов в системі української економічної термінології внаслідок граматичних, семантичних, стилістичних і словотвірних перетворень, обумовлених як зовнішніми, так і внутрішніми лінгвістичними факторами. ua
dc.description.abstract В статье проанализирована современная экономическая терминосистема как составляющая научной картины мира, основные источники его формирования и пополнения, проблемы нормирования, кодификации и стандартизации; интерпретировано понятие «термин» и «экономический термин», определены факторы, которые играют важную роль в терминообразовании, проанализированы структурно-семантические особенности современной экономической терминологии. Установлено, что экономическая терминология сформирована на основе имеющегося языкового материала с помощью распространенных в украинском языке способов словообразования, среди которых самые продуктивные - суффиксация, слово- и основообразование и аббревиация. Исследованы особенности функционирования лексических заимствований из английского и немецкого языков в системе украинской экономической терминологии в результате грамматических, семантических, стилистических и словообразовательных преобразований, обусловленных как внешними, так и внутренними лингвистическими факторами. ua
dc.description.abstract The article analyzes the modern economic terminology system as a component of the scientific picture of the world, the main sources of its formation and replenishment, problems of normalization, codification and standardization; Interpreted the concept of "term" and "economic term", factors that play an important role in terminating up are determined, structural and semantic features of modern economic terminology are analyzed. It has been established that economic terminology is formed on the basis of available linguistic material by means of word-formation methods commonly used in the Ukrainian language, among which the suffixation, word-and-base formation and abbreviation are most productive. The features of the functioning of lexical borrowings from the English and German languages in the system of Ukrainian economic terminology as a result of grammatical, semantic, stylistic and word formation transformations, determined both external and internal linguistic factors, are investigated. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject міжмовна інтерференція ua
dc.subject мовна адаптація ua
dc.subject трансфонація ua
dc.subject транслітерація ua
dc.subject кодифікація ua
dc.subject стандартизація ua
dc.subject транспозиція ua
dc.subject економічна термінологія ua
dc.subject словотворення ua
dc.subject афіксація ua
dc.subject композиція ua
dc.subject абревіація ua
dc.subject межъязыковая интерференция ua
dc.subject языковая адаптация ua
dc.subject трансфонация ua
dc.subject транслитерация ua
dc.subject кодификация ua
dc.subject стандартизация ua
dc.subject транспозиция ua
dc.subject экономическая терминология ua
dc.subject словообразование ua
dc.subject аффиксация ua
dc.subject композиция ua
dc.subject аббревиация ua
dc.subject interlingual interference ua
dc.subject language adaptation ua
dc.subject transfonation ua
dc.subject transliteration ua
dc.subject codification ua
dc.subject standardization ua
dc.subject transposition ua
dc.subject economic terminology ua
dc.subject word formation ua
dc.subject fixation ua
dc.subject composition ua
dc.subject abbreviation ua
dc.subject.classification 811.161.2’373.45 ua
dc.title Адаптація іншомовних економічних термінів у сучасній українській літературній мові ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics