Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Креативність як запорука професійної самоефективності майбутніх вчителів біології

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Скакун, Н. С.
dc.date.accessioned 2019-04-05T08:22:31Z
dc.date.available 2019-04-05T08:22:31Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Скакун, Н. С. Креативність як запорука професійної самоефективності майбутніх вчителів біології / Н. С. Скакун // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 64. - С. 180-184. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24023
dc.description.abstract У статті розглядається актуальна проблема вивчення феномену креативності. Зокрема, досліджується взаємозв’язок креативності як конституента інтелекту та творчої діяльності як вродженої здатності особистості. У фокусі уваги перебувають визначення дефініції "креативність", мотиви творчої діяльності та пропозиції щодо розвитку власної креативності. Досліджуються також теорії самоефективності особистості та концепція послідовності, які сприяють формуванню впевненої творчої позиції людини, з’ясовуються умови успішної самоактуалізації. Особлива увага приділяється креативності як феномену вродженої творчої здатності. ua
dc.description.abstract В статье рассматривается актуальная проблема изучения феномена креативности. В частности, исследуется взаимосвязь креативности как конституента интеллекта и творческой деятельности как врожденной способности личности. В фокусе внимания находятся определения дефиниции "креативность", мотивы творческой деятельности и предложения по развитию собственной креативности. Исследуются также теории самоэффективности личности и концепция последовательности, которые способствуют формированию уверенной творческой позиции человека, выясняются условия его успешной самоактуализации. Особое внимание уделяется креативности как феномену врожденной творческой способности. ua
dc.description.abstract The article deals with the actual problem of studying the phenomenon of creativity. In particular, the interrelation of creativity as a constituent of intelligence and creative activity as an innate ability of an individual is investigated. The focus is on determining the definition of creativity, the motives of creative activity and suggestions on developing their own creativity. Theories of self-efficacy of the individual and the concept of sequence, which promote the formation of a confident creative position of a person and find out the conditions for successful self-actualization, are also studied. Particular attention is paid to creativity as a phenomenon of innate creativity. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject креативність ua
dc.subject творчість ua
dc.subject інтелектуальна творчість ua
dc.subject дивергентні здатності ua
dc.subject самоефективність ua
dc.subject самоактуалізація ua
dc.subject педагогічна творчість ua
dc.subject мотивація ua
dc.subject креативность ua
dc.subject творчество ua
dc.subject интеллектуальное творчество ua
dc.subject дивергентные способности ua
dc.subject самоэффективность ua
dc.subject самоактуализация ua
dc.subject педагогическое творчество ua
dc.subject мотивация ua
dc.subject creativity ua
dc.subject intellectual creativity ua
dc.subject divergent abilities ua
dc.subject self-efficiency ua
dc.subject self-actualization ua
dc.subject pedagogical creativity ua
dc.subject motivation ua
dc.subject.classification 37.015.3:159.954+37.015.31(45) ua
dc.title Креативність як запорука професійної самоефективності майбутніх вчителів біології ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics