Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Суть соціальної взаємодії як педагогічної категорії

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Моргунова, С. О.
dc.date.accessioned 2019-04-02T13:36:05Z
dc.date.available 2019-04-02T13:36:05Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Моргунова, С. О. Суть соціальної взаємодії як педагогічної категорії / С. О. Моргунова // Наукові записки [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні науки : [збірник наукових статей]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. СXХІХ (129). – С. 114-122. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23976
dc.description.abstract У статті розглянуто суть поняття “соціальна взаємодія” як педагогічної категорії. Проаналізовано генезис складових поняття “взаємодія”. Визначено головні підходи до розуміння суті і змісту взаємодії у філософському, соціальному, психологічному та педагогічному аспектах. Простежено основні аспекти, у яких поняття взаємодії розглядається у руслі психологічних досліджень. Розглянуто становлення наукових підходів до розуміння поняття “соціальна взаємодія” у історії педагогічних досліджень. Підкреслено, що зміст взаємодії сучасні педагоги пов’язують зі спілкуванням в різних сферах життя, результатом спільної діяльності, розвитком “діалогу” між сторонами взаємодії, конкретними вміннями діяти в різних ситуаціях, співпрацею з іншими людьми з урахуванням їх психічних і культурних особливостей, здатністю до оцінки дій і вчинків інших людей, рефлексій і самокритичністю діяльності в професійній сфері. На основі здійсненого огляду різноманітних точок зору педагогів на розуміння соціальної взаємодії конкретизовано цей феномен як безпосередні або опосередковані взаємопов’язані і взаємозумовлені дії двох і більше суб’єктів, спрямовані на вирішення завдань, що визначаються потребами в збагаченні знань і досвіду, обміні інформацією та цінностями, здійсненні спільної діяльності та рефлексії з їх перетворення. Виділено загальні ознаки, що відображають суть даного поняття: цілеспрямованість дій суб’єктів, їх взаємний зв’язок і взаємну зумовленість, прагнення до досягнення результату як продукту взаємодії. ua
dc.description.abstract The essence of the concept “social interaction” as a pedagogical category is regarded in the article. The genesis of components of the concept “interaction” is analyzed. The main approaches to the understanding the essence and the content of interaction in philosophical, social, psychological and pedagogical aspects is determined. The main aspects in which the concept of interaction is considered in the mainstream of psychological researches are traced. The establishment of scientific approaches to the understanding of the concept of “social interaction” in the history of educational research is considered. The content of the interaction of modern pedagogues linked with communication in different spheres of life, the result of the joint activity, the development of a “dialogue” between the interaction of the parties, the particular skills to act in different situations, cooperation with other people in accordance with their psychical and cultural features, the capacity for evaluation actions and deeds of other people, reflection and self-criticism in the professional field of activity is emphasized. Based on the performed review of the various points of educators on the understanding of this phenomenon, social interaction is concretized as a directly or indirectly interconnected and interdepended actions of two or more subjects aimed at solving challenges that are determine by the need of knowledge and experience enrichment, exchange of information and values, implementation of joint activities and reflection on their conversion. Common features reflecting the essence of this concept are allocated: purposefulness of the action of subjects and their interrelation and interconditionality, commitment to achieve the result as a reaction product. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject дія ua
dc.subject взаємодія ua
dc.subject соціальна взаємодія ua
dc.subject суб’єкти соціальної взаємодії ua
dc.subject професійна підготовка ua
dc.subject action ua
dc.subject interaction ua
dc.subject social interaction ua
dc.subject subjects of social interaction ua
dc.subject professional training ua
dc.subject.classification 378.311 ua
dc.title Суть соціальної взаємодії як педагогічної категорії ua
dc.title.alternative The essence of the social interaction as a pedagogical category ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics