Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Актуальні напрямки еволюції фешн-освіти в Україні

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Мельник, М. Т.
dc.date.accessioned 2019-04-02T13:31:53Z
dc.date.available 2019-04-02T13:31:53Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Мельник, М. Т. Актуальні напрямки еволюції фешн-освіти в Україні / М. Т. Мельник // Наукові записки [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні науки : [збірник наукових статей]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. СXХІХ (129). – С. 107-114. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23975
dc.description.abstract У статті розглядаються проблеми й перспективи навчання фахівців для індустрії моди в час інформаційно-комунікативних перетворень початку ХХІ ст. Аналізується стан наукового осмислення проблеми, визначаються напрямки змін, необхідних в освітніх процесах спеціалізованих українських вузів крізь призму професійної практики та передового закордонного досвіду дизайн-педагогіки. Дослідження висвітлює потребу в переосмисленні існуючої освітньої парадигми у зв’язку із суттєвими зрушеннями у професійній дизайнерській діяльності та зміною ставлення суспільства до моди загалом та фешн-дизайну зокрема. На основі аналізу тенденцій сучасного дизайну, моди, освіти, практики наставництва і підготовки студентів до професійного середовища, визначаються найбільш актуальні напрямки наближення вітчизняної дизайн-освіти до вимог сучасної світової системи моди. Робиться наголос на зміні ролі викладача та методики викладання матеріалу в умовах переважання цифрових носіїв інформації, масового поширення Інтернету та бурхливого розвитку інновацій дизайн-проектування. ua
dc.description.abstract The article reviews the main problems and prospects of training professionals for the fashion industry in the changine times of XXI century information communications. Author defined the state of scientific understanding of problematic areas of education in specialized Ukrainian universities through the prism of professional practice and advanced foreign experience of fashion design pedagogy. The study highlights the need for rethinking the existing educational paradigm due to significant changes in the professional design and changes in society’s attitude to fashion in general and fashion design in particular. Based on the trends of contemporary design, fashion, education, practice, mentoring and preparing students for a professional environment, the article determined the most relevant areas of approximation of national design education with the requirements of the modern world fashion system. Author focuses on the changing role of the teacher and teaching methods in the prevalence of digital media, mass distribution of the Internet and the rapid development of innovations for fashion designing. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject дизайн ua
dc.subject освіта ua
dc.subject мода ua
dc.subject викладач ua
dc.subject навчання ua
dc.subject наставництво ua
dc.subject фешн-освіта ua
dc.subject design ua
dc.subject education ua
dc.subject fashion ua
dc.subject teacher ua
dc.subject teaching ua
dc.subject mentoring ua
dc.subject fashion education ua
dc.subject.classification 37:7.012:373.62 ua
dc.title Актуальні напрямки еволюції фешн-освіти в Україні ua
dc.title.alternative The current trends of fashion education evolution in Ukraine ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics