Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Готовність майбутніх учителів основ здоров’я до діяльності (компоненти, рівні)

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Строілова, Д. В.
dc.date.accessioned 2019-03-29T14:22:20Z
dc.date.available 2019-03-29T14:22:20Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Строілова, Д. В. Готовність майбутніх учителів основ здоров’я до діяльності (компоненти, рівні) / Д. В. Строілова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 63. – С. 169-172. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23943
dc.description.abstract У статті розглянуто і проаналізовано підготовку майбутнього вчителя основ здоров’я до його професійної діяльності. Розглянуто сутність підготовки майбутнього вчителя як інтегрованої системи спеціальних знань, умінь та навичок спілкування та особистісних якостей, які визначають загальний та професійний рівень культури вчителя, що забезпечить змогу формувати всебічно розвинутого школяра. Автор вказує на визначальну роль мотиваційно-ціннісного, інформаційно-пізнавального, організаційно-діяльнісного, операційного, емоційно-вольового рефлексивно-оцінного компонентів у підготовці майбутніх фахівців до неперервного професійного розвитку, в якому вирішальну роль відіграє розвинутий пізнавальний інтерес, на формування якого у школярів впливатиме особистість вчителя. ua
dc.description.abstract The article examines and analyzes the training of the future teacher of the basis of health for his professional activity. The essence of the training of the future teacher as an integrated system of special knowledge, abilities and skills of communication and personal qualities that determine the general and professional level of the culture of the teacher, which will provide the possibility of forming a fully developed schoolboy, is considered. The author points to the decisive role of the motivational-value, informational-cognitive, organizational-activity, operational, emotional-volitional reflexivity-estimating components in the training of future specialists for continuous professional development, in which the decisive role is played by the developed cognitive interest, the formation of which will affect pupils. teacher’s personality. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject застосування здоров’язбережувальних технологій ua
dc.subject професійна підготовка ua
dc.subject application of health-saving technologies ua
dc.subject vocational training ua
dc.subject.classification 613:37 ua
dc.title Готовність майбутніх учителів основ здоров’я до діяльності (компоненти, рівні) ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics