Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Мотивація до праці майбутніх фахівців будівництва та архітектури у виховному процесі коледжу

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Кондратова, М. В.
dc.date.accessioned 2019-03-26T13:05:23Z
dc.date.available 2019-03-26T13:05:23Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Кондратова, М. В. Мотивація до праці майбутніх фахівців будівництва та архітектури у виховному процесі коледжу / М. В. Кондратова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 63. – С. 86-89. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23868
dc.description.abstract У статті звернено увагу на питання моральної цінності праці, висвітлено особливості формування ціннісного ставлення до праці в майбутніх будівельників. Автор вказує на необхідні професійні якості студентів, які впливають на стан самоосвітньої компетентності, а саме: сформованість мотивації до самоосвітньої діяльності; потребу в самоосвіті та у творчому самовираженні; наявність інтересу до професійно-спрямованих дисциплін; самозаохочення; володіння вміннями планувати свою самоосвітню діяльність і виявляти самостійність; навчально-інтелектуальні, ко- мунікативні вміння, а також уміння орієнтуватися в інформаційних потоках; культуру мовлення, рефлексію, самокон- троль, наполегливість, відповідальність. У статті виокремлено мотиви, серед яких є професійні, пізнавальні, мотиви соціальної ідентифікації, утилітарні. Звертається увага на основні етапи процесу мотивації: виникнення потреб; розроблення стратегії і пошук шляхів задоволення потреб; визначення тактики діяльності і поетапне її здійснення; задоволення потреб й одержання матеріальної чи духовної винагороди. Зауважується, що значну роль у формуванні ціннісного ставлення до праці в майбутніх будівельників відіграє нематеріальна мотивація, складовими частинами якої є: гуманізація праці; розвиток виробничої демократії; планування кар’єри; регулювання робочого часу; інформо- ваність колективу тощо. ua
dc.description.abstract The article focuses on issues of labor moral value; features of the value attitudes formation towards the future builders’ work are highlighted. The author points out the necessary professional qualities of students who influence the state of self-educational competence, namely: the formation of motivation to self-education; the need for self-education and creative self-expression; presence of interest in professionally directed disciplines; self-promotion; possession of skills to plan their self-educational activities and to identify independence; educational-intellectual, communicative skills, as well as ability to navigate in information flows; speech culture, reflection, self-control, persistence, responsibility. The article outlines motives, among which professional, cognitive, motives of social identification, utilitarian. Attention is drawn to the main stages of the process of motivation: the emergence of needs; developing a strategy and finding ways to meet needs; definition of activity tactics and its phased implementation; satisfaction of needs and reception of material or spiritual rewards. It is noted that a significant role in shaping the value attitude to work for future builders plays non-material motivation, the components of which are: humanization of labor; development of industrial democracy; career planning; regulation of working time; the team awareness and so on. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject майбутні будівельники ua
dc.subject виховний процес коледжу ua
dc.subject стимул ua
dc.subject мотив ua
dc.subject мотивація до праці ua
dc.subject методи мотивації ua
dc.subject професійний саморозвиток ua
dc.subject future builders ua
dc.subject college educational process ua
dc.subject stimulus ua
dc.subject motive ua
dc.subject motivation for work ua
dc.subject methods of motivation ua
dc.subject professional self-development ua
dc.subject.classification 378.36.043.2 ua
dc.title Мотивація до праці майбутніх фахівців будівництва та архітектури у виховному процесі коледжу ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics