Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Smart-технології електронних освітніх ресурсів

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Клочко, О. В.
dc.contributor.author Гуменний, О. Д.
dc.contributor.author Клочко, В. І.
dc.date.accessioned 2018-11-27T13:36:11Z
dc.date.available 2018-11-27T13:36:11Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Клочко, О. В. Smart-технології електронних освітніх ресурсів / О. В. Клочко, О. Д. Гуменний, В. І. Клочко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 2 : Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 20 (27). – С. 44-50. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21863
dc.description.abstract Пріоритетним напрямком у створенні системи освіти нового покоління є впровадження електронних засобів навчання. Перспективних кардинальних змін у зазначеному напрямку можливо досягти шляхом реалізації стратегії запровадження SMART-технологій, що забезпечить нову якість підготовки фахівців, випереджувальний загальноцивілізаційний розвиток людини з новим мисленням, орієнтованим на майбутнє. Зважаючи на це, на основі SMART-підходу, авторами були розроблені алгоритм роботи студента з навчальним курсом та самовдосконалювальний інформаційний алгоритм, що є складовими елементами електронних освітніх ресурсів та можуть бути реалізовані у SMART-комплексах навчальних дисциплін. ua
dc.description.abstract Приоритетным направлением создания системы образования нового поколения является внедрение электронных средств обучения. Перспективных кардинальных изменений в указанном направлении можно достичь путем реализации стратегии внедрения SMART-технологий, что обеспечит новое качество подготовки специалистов, опережающее общецивилизационное развитие личности с новым мышлением, ориентированным на будущее. С учетом этих обстоятельств на основе SMART-подхода, были разработаны модель работы студента с учебным курсом и самосовершенствующийся информационный алгоритм, которые являются составными элементами системы электронных образовательных ресурсов и могут быть реализованы в SMART-комплексах учебных дисциплин. ua
dc.description.abstract The priority direction in creating a new generation education system is the introduction of e-learning. Promising drastic changes in this direction can be achieved by implementing a strategy for the implementation of SMART-technologies, which will provide a new quality of training specialists, a forward-looking general civilization development of the human with a new thinking oriented towards the future. Given this, based on the SMART-approach, we developed an algorithm for student work with an educational course and self-improvement information algorithm that are components of electronic educational resources and can be implemented in SMART-complexes of educational disciplines. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject SMART-освіта ua
dc.subject SMART-комплекси навчальних дисциплін ua
dc.subject SMART-технології ua
dc.subject електронні освітні ресурси ua
dc.subject освітні технології ua
dc.subject самовдосконалювальний інформаційний алгоритм ua
dc.subject метадисципліна ua
dc.subject SMART-образование ua
dc.subject SMART-комплексы ua
dc.subject SMART-технологии ua
dc.subject электронные образовательные ресурсы ua
dc.subject образовательные технологии ua
dc.subject cамосовершенствующийся информационный алгоритм ua
dc.subject конструктор модулей ua
dc.subject метадисциплина ua
dc.subject SMART-education ua
dc.subject SMART-systems ua
dc.subject SMART-technologies ua
dc.subject electronic educational resources ua
dc.subject educational technology ua
dc.subject self-improving information algorithm ua
dc.subject module builder ua
dc.subject metadiscipline ua
dc.subject.classification 377.091: [004:372.32] ua
dc.title Smart-технології електронних освітніх ресурсів ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics