Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Методико-стратегічний напрям формування іншомовної комунікативної компетентності студента ВНЗ

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Бреславець, Н. О.
dc.date.accessioned 2018-06-11T07:44:22Z
dc.date.available 2018-06-11T07:44:22Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Бреславець, Н. О. Методико-стратегічний напрям формування іншомовної комунікативної компетентності студента ВНЗ / Н. О. Бреславець // Наукові записки [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні науки : [збірник наукових статей]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. СXХХІІІ (133). – С. 29-37. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19523
dc.description.abstract У сучасних умовах динамічного розвитку українського суспільства однією з пріоритетних цілей навчання студентів вузу є формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності, що є необхідним інструментом міжособистісного і професійного спілкування в умовах відкритого інформаційного простору і міжнародної співпраці. Метою вивчення іноземної мови є формування іншомовної компетентності майбутнього спеціаліста, яка використовує іноземну мову як засіб професійного та міжособистісного спілкування. Іншомовна компетентність є складовою частиною комунікативної компетентності, яка дозволяє розширити діапазон рішень комунікативно-практичних, соціальних і професійних завдань. У статті наводиться характеристика освітніх стратегій як дій, спрямованих на успіх. Висвітлено методологічні засади формування даної компетентності. Від викладача вимагається велика методична підготовка для впровадження інноваційних методів навчання як дієвого педагогічного засобу оптимального розвитку і професійного росту студентів. ua
dc.description.abstract В современных условиях динамического развития украинского общества одним из приоритетных целей обучения студентов вуза является формирование межкультурной иноязычной коммуникативной компетентности, являющейся необходимым инструментом межличностного и профессионального общения в условиях открытого информационного пространства и международного сотруднисества. Целью изучения иностранного языка является формирование иноязычной компетентности будущего специалиста, которая использует иностранный язык как средство профессионального и межличностного общения. Иноязычная компетентность является составной частью коммуникативной компетентности, позволяющей расширить диапазон решений коммуникативно-практических, социальных профессиональных задач. В данной статье дана характеристика образовательных стратегий как действий, направленных на успех. Освещены методологические принципы формирования данной компетентности. От преподавателя требуется большая методическая подготовка для внедрения инновационных методов обучения как действенного педагогического средства оптимального развития и профессионального роста обучающихся. ua
dc.description.abstract In modern conditions of Ukrainian society dynamic development one of the prior aims of students teaching is formation of their intercultural foreign language communicative competence which is a necessary instrument of interpersonal and professional communication under conditions of open information space and international cooperation. The purpose of studying foreign language consists in formation of foreign language competence of a specialist to be and the latter uses a foreign language as a means of professional and personal communication. Foreign language competence is a component of communicative competence and gives the possibility to expand the range of decisions of communicative and practical, social and professional problems. The article presented characteristics of educational strategies as actions aimed at achieving success. Methodological principles of such competence have been highlighted. To introduce innovative methods of teaching as a powerful pedagogical means of optimal source of learners’ development and their professional growth requires teacher’s thorough methodological preparation. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject іншомовна комунікативна компетентність ua
dc.subject освітні стратегії ua
dc.subject методологічні принципи ua
dc.subject інформаційна компетентність ua
dc.subject критичне, творче мислення ua
dc.subject діалог ua
dc.subject спілкування ua
dc.subject дискусія ua
dc.subject імпровізація ua
dc.subject иноязычная коммуникативная компетентность ua
dc.subject образовательные стратегии ua
dc.subject методологические принципы ua
dc.subject информационная компетентность ua
dc.subject критическое, творческое мышление ua
dc.subject диалог ua
dc.subject общение ua
dc.subject дискуссия ua
dc.subject импровизация ua
dc.subject foreign language communicative competence ua
dc.subject educational strategies ua
dc.subject methodological principles ua
dc.subject information competence ua
dc.subject critical, creative thinking ua
dc.subject dialogue ua
dc.subject discussion ua
dc.subject communication ua
dc.subject improvisation ua
dc.subject.classification 378.147.091.33–027. 22:81’243 ua
dc.title Методико-стратегічний напрям формування іншомовної комунікативної компетентності студента ВНЗ ua
dc.title.alternative Методико-стратегическое направление формирования иноязычной коммуникативной компетентности студента ВУЗА ua
dc.title.alternative Methodological and strategical trend in formation of student foreign language communicative competence ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics