Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Формування когнітивних умінь учнів 7-8 класів у процесі вивчення фізики за інтерактивними технологіями

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Шолохова, Наталія Сергіївна
dc.date.accessioned 2012-12-09T21:45:55Z
dc.date.available 2012-12-09T21:45:55Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Шолохова, Наталія Сергіївна. Формування когнітивних умінь учнів 7-8 класів у процесі вивчення фізики за інтерактивними технологіями : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Н. С. Шолохова ; наук. кер. В. Д. Шарко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2006. — 20 с. ru_RU
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua:8080/handle/123456789/1914
dc.description.abstract Дисертаційне дослідження присвячено одній з актуальних проблем сучасної школи – підготовці учнів до самоосвітньої діяльності. Визначено структуру когнітивних умінь, яка містить організаційний, операційний, комунікаційний та інформаційний компоненти. Обґрунтовано умови формування когнітивних умінь з урахуванням особливостей перебігу кожного з когнітивних процесів: уваги, сприйняття, мислення, пам'яті. Зосереджено увагу на ролі мовлення в процесах запам’ятовування інформації та застосування знань, запропоновано інтерактивні прийоми роботи на уроках фізики, що сприяють підвищенню якості знань із фізики. Розроблено методику формування когнітивних умінь учнів 7-8 класів у процесі вивчення фізики за інтерактивними технологіями, в основу якої покладено ідею створення навчального середовища для учнів і методичного середовища для вчителів. Результати педагогічного експерименту підтвердили гіпотезу щодо пози¬тивного впливу на процес навчання фізики учнів 7-8 класів, успішність ком¬понентного підходу до формування когнітивних умінь, забезпечення наявності в учнів позитивної навчальної мотивації; забезпечення й дотримання послідовності в розвитку універсальних умінь, до складу яких відносяться когнітивні. ru_RU
dc.description.abstract The Thesis research is devoted to one of the actual modern schools problems – pupils’ preparation to an independent activity. The Cognitive Skill Structure was defined. It’s composition includes operation, communication and both supplying and applied components. The condition of forming cognitive skills were defined taking into consideration the peculiarities of every cognitive skill and it’s proceeding: attention, thinking, perception, memory. It was particularly important to pay attention to the role which speaking has in the process of memorizing information was developed, Creation of an instrumental environment for pupils and methodological environment for teachers was put into the basis of it. It was implemented into the process the learning. The statistically processed results of this pedagogical experiment supported the idea and the hypotheses about the positive influence on the proceeding of the process of learning providing the interconnection of this component approach to the formation of the cognitive skills: the presence of the positive motivation in pupils minds; ensuring of the conditions of the universal skills’ development and their adhearance. We can also refer of cognitive skills to them; creation of the learning environment that is able to insure and provide cognitive actions and their fulfilment; applying interactive technologies as a mean of cognitive skills formation for pupils. ru_RU
dc.language.iso uk ru_RU
dc.publisher Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова ru_RU
dc.subject процес навчання фізики ru_RU
dc.subject когнітивні вміння ru_RU
dc.subject полікомпонентна система ru_RU
dc.subject самоосвітня діяльність ru_RU
dc.subject навчальне середовище ru_RU
dc.subject the physics learning process ru_RU
dc.subject cognitive skills ru_RU
dc.subject polycomponent sceme ru_RU
dc.subject the self-education activity ru_RU
dc.subject learning environment ru_RU
dc.subject.classification 373.51 ru_RU
dc.title Формування когнітивних умінь учнів 7-8 класів у процесі вивчення фізики за інтерактивними технологіями ru_RU
dc.type Other ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics