Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Формування системи понять про будову речовини в процесі фахової підготовки вчителя хімії

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Шишкіна, Олена Олександрівна
dc.date.accessioned 2012-12-09T21:41:27Z
dc.date.available 2012-12-09T21:41:27Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Шишкіна, Олена Олександрівна. Формування системи понять про будову речовини в процесі фахової підготовки вчителя хімії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / О.О. Шишкіна ; наук. кер. Н. М. Буринська ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2006. — 20 с. ru_RU
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua:8080/handle/123456789/1913
dc.description.abstract У дисертації здійснено аналіз стану розробки проблеми дослідження в педагогічній теорії і практиці навчання, на основі чого відібрано зміст і вдосконалена послідовність вивчення основних понять про будову речовини. Розроблено, теоретично обґрунтовано і експериментально перевірено методику формування понять про будову речовини в комплексі з формуванням у студентів готовності до педагогічної діяльності. Визначено педагогічні умови успішного формування понять, рівні сформованості знань про будову речовини та критерії готовності студентів до професійної діяльності з даної проблеми. Створено навчально-методичний комплекс для забезпечення ефективності процесу формування знань про будову речовини у майбутнього вчителя хімії. У ході дослідження доведено, що процес формування системи понять з будови речовини буде ефективним, якщо забезпечити послідовність і наступність у формуванні поняттєвого апарату, удосконалити зміст, форми і методичні прийоми навчання через впровадження сучасних педагогічних технологій, поєднати процес хімічної підготовки вчителів хімії з розвитком їх професійно-педагогічних умінь. ru_RU
dc.description.abstract In thesis is analyzed research problem research in a pedagogical theory and practice of study, what maintenance is selected on the basis of and the sequence of study of basic concepts about the structure of matter is made. It is developed, in a theory it is substantiated and the method of forming of notions about the structure of matter in a complex with forming at the students of readiness by pedagogical activity is experimentally tested. The pedagogical terms of the successful forming of notions are definite, levels of formed of knowledge’s about the structure of matter and criteria of readiness of students by professional activity on the given problem. An educationally – methodical complex for providing of efficiency of process of forming of knowledge’s about the structure of matter at the future teacher of chemistry is created. It is argued during research, that the process of forming of the system of notions about the structure of matter will be effective, if to secures a sequence in forming of notion vehicle, to perfect maintenance, forms and methodical receptions of study by introduction of modern pedagogical technologies, to unite the process of chemical preparation of teachers of chemistry with development of their professional-pedagogical abilities. ru_RU
dc.language.iso uk ru_RU
dc.publisher Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова ru_RU
dc.subject система понять ru_RU
dc.subject будова речовини ru_RU
dc.subject фахова підготовка вчителя хімії ru_RU
dc.subject методика ru_RU
dc.subject критерії готовності ru_RU
dc.subject педагогічні умови ru_RU
dc.subject system of notions ru_RU
dc.subject the structure of matter ru_RU
dc.subject professional-pedagogical preparation of teacher of chemistry ru_RU
dc.subject method ru_RU
dc.subject criteria of readiness ru_RU
dc.subject pedagogical terms ru_RU
dc.subject.classification 378+371.124: 54 ru_RU
dc.title Формування системи понять про будову речовини в процесі фахової підготовки вчителя хімії ru_RU
dc.type Other ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics