Electronic Dragomanov Ukrainian
State University Repository

Виклики комерціалізації до ідеалів спорту та фізичної культури

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Завальнюк, Олена Валентинівна
dc.date.accessioned 2018-03-15T08:41:02Z
dc.date.available 2018-03-15T08:41:02Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Завальнюк, О. В. Виклики комерціалізації до ідеалів спорту та фізичної культури / О. В. Завальнюк // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки : науковий вісник : зб. наук. праць / гол. ред. В. М. Вашевич ; НПУ імені М. П. Драгомнова, ВГО Укр. акад. наук. - Київ : Вид-во "Гілея", 2017. - Вип. 124 (9). - С. 171-175. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18344
dc.description.abstract Здійснено експлікацію викликів комерціалізації до традиційних ціннісних засад феномену спорту в умовах, коли спорту інкорпорується у складну соціальну динаміку, її економічний вимір, ототожнюючись із явищами моди та гламуру, позбавлених глибинного сенсу спорту як носія олімпійських цінностей, трансформує його ігрову змагальну природу. Виявлено ускладнений характер оцінки загроз комерціалізації спорту у сучасних умовах, коли непрояснений характер носить питання, чи має спорт інтерпретуватись у сучасних дослідженнях в межах традиційних ціннісних канонів, або ж, зазнати оновлення у відповідь на нові соціальні реалії. ua
dc.description.abstract The article explores the challenges of commercialization to the traditional values of the phenomenon of sport in conditions where sport is incorporated into a complex social dynamics, its economic dimension, being identified with the phenomena of fashion and glamor, deprived of the deep meaning of sport as a bearer of Olympic values, transforms its gaming adversarial nature. The complexity of the assessment of the threats of the commercialization of sport in the present conditions has been revealed, when the unclear nature of the question is whether sports are interpreted in contemporary research within the limits of traditional value canons, or, to be updated in response to new social realities. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Видавництво "Гілея" ua
dc.subject спорт ua
dc.subject комерціалізація ua
dc.subject глобалізація ua
dc.subject цінності спорту ua
dc.subject суспільство споживацтва ua
dc.subject sport ua
dc.subject commercialization ua
dc.subject globalization ua
dc.subject values of sport ua
dc.subject society of consumerism ua
dc.subject.classification 130.2:796 ua
dc.title Виклики комерціалізації до ідеалів спорту та фізичної культури ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics