Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Духовний спадок етнокультури українців: вірування, міфологічні образи, демонологія

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Хрипко, С. А.
dc.date.accessioned 2018-03-02T08:10:04Z
dc.date.available 2018-03-02T08:10:04Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Хрипко, С. А. Духовний спадок етнокультури українців : вірування, міфологічні образи, демонологія / С. А. Хрипко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 36(49). - С. 27-36. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18193
dc.description.abstract Стаття втілює спробу висвітлення та аналізу персоналістичного контексту давніх вірувань та міфологічних уявлень українців та акцентуацію сучасного зрізу їх збереження та ціннісної репрезентації. Осмислюється специфіка духовного спадку етнокультури українців, актуалізується проблема реального та надуманого в просторі історичної пам’яті, що простежується та виявляється в національній ментальності, етнічній психології, забобонах, різнобіжжі потрактування різних традицій, звичаїв, обрядів. Простежується специфіка міфологічного стилю давньоукраїнської етнокультури, що є джерелом як духовного синкретизму сучасного національного буття, так підґрунтям полісемантизму та ціннісного колориту української культури в цілому. ua
dc.description.abstract Статья воплощает репрезентацию и анализ персоналистического контекста давних верований и мифологических представлений украинцев, а также акцентацию современного среза их сохранения и ценностной репрезентации. Осмысливается специфика духовного наследства этнокультуры украинского народа, актуализируется проблема реального и надуманного в пространстве исторической памяти, что, так или иначе, прослеживается и проявляется в поле национальной ментальности, этнической психологии, разновекторности трактовок всевозможных традиций, обрядов и т.п. Прослеживается специфика мифологического стиля этнокультуры украинцев, что, в свою очередь, является как источником духовного синкретизма современного национального бытия, так и основой полисемантизма и ценносного колорита украинской культуры в целом. ua
dc.description.abstract An attempt of lightning and analysis of personal context ancient religious beliefs and Ukrainian mythological ideas and accentuation of modern section of their preservation and detection is embodied into the article. The spiritual heritage specific of Ukrainian ethnoculture is determined, the problem of real and far-fetched in the historical memory space that is followed and revealed in national mentality, ethnic psychology, religious beliefs, prejudices, the difference in the different traditions understanding, customs, rites is actualized. The certain sense of humor and dual worldview characteristics of ancient demonology representatives are paid attention to. The mythological style specific of ancient Ukrainian ethnoculture that is a source of spiritual syncretism of modern national being is followed, that is the ground for polisemantizm and valued colour of Ukrainian culture in the whole. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject вірування ua
dc.subject етнокультура ua
dc.subject міф ua
dc.subject духовна культура ua
dc.subject міфологія ua
dc.subject демонологія ua
dc.subject традиція ua
dc.subject верования ua
dc.subject этнокультура ua
dc.subject миф ua
dc.subject духовная культура ua
dc.subject мифология ua
dc.subject демонология ua
dc.subject традиция ua
dc.subject beliefs ua
dc.subject ethnoculture ua
dc.subject myth ua
dc.subject spiritual culture ua
dc.subject mythology ua
dc.subject demonology ua
dc.subject tradition ua
dc.subject.classification 39(477) ua
dc.title Духовний спадок етнокультури українців: вірування, міфологічні образи, демонологія ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics