Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Характеристика морального стану дитини і її здатності до реалізації моральної свободи в філософії представників Київської духовної академії

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Поперечна, Г. А.
dc.date.accessioned 2018-03-01T12:16:51Z
dc.date.available 2018-03-01T12:16:51Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Поперечна, Г. А. Характеристика морального стану дитини і її здатності до реалізації моральної свободи в філософії представників Київської духовної академії / Г. А. Поперечна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - Вип. 37(50). - С. 102-109. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18173
dc.description.abstract У статті акцентується увага на зв’язку філософських та педагогічних ідей представників Київської духовно-академічної школи. Показано, що ідейним ядром педагогічних концепцій академістів є їх погляди на сутність і призначення людини. В контексті розгляду антропології мислителів зазначеної школи виділено положення, на яких вибудовується їх педагогіка та визначаються основні завдання виховання. Проаналізовано запропонований ними ряд засобів виховного впливу, важливих у розвитку і становленні духовних сил дитини. З’ясовано, що формування духовно-розвиненої особистості неможливе без усвідомлення нею морального закону і прагнення скерувати власну волю до гармонії з ним. ua
dc.description.abstract В статье акцентируется внимание на взаимосвязи философских и педагогических идей представителей Киевской духовно-академической школы. Показано, что идейное основание педагогических концепций академистов составляют их взгляды на сущность и назначение человека. В контексте рассмотрения антропологии мыслителей этой школы выделено положения, на которых строится их педагогика, и определяются основные задачи воспитания. Проанализировано совокупность предложенных учеными средств воспитательного воздействия, играющих важную роль в развитии и становлении духовных сил ребенка. Установлено, что формирование духовно-развитой личности невозможно без осознания человеком сущности нравственного закона и его стремления привести свою волю в соответствие с ним. ua
dc.description.abstract The article focuses on correlation between philosophical and pedagogical ideas of the representatives of Kyiv spiritual academic school. It is shown that the ideological core of pedagogical conceptions of the academics are their views on the essence and destiny of a human being. In the context of examination of thinkers’ anthropology of the mentioned school emphasized the principles on which builds their education and identifies the key tasks of pedagogic. А number of educational impact that are important in the development and formation of the spiritual forces of the child offered by them are analyzed here. It was clarified that the formation of spiritually-developed personality is impossible without the awareness of the moral law and the desire to steer his own will for harmony with it. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject людина ua
dc.subject свобода ua
dc.subject воля ua
dc.subject виховання ua
dc.subject духовний розвиток ua
dc.subject моральний закон ua
dc.subject дисципліна ua
dc.subject человек ua
dc.subject воспитание ua
dc.subject духовное развитие ua
dc.subject нравственный закон ua
dc.subject дисциплина ua
dc.subject human being ua
dc.subject freedom ua
dc.subject will ua
dc.subject education ua
dc.subject spiritual development ua
dc.subject moral law ua
dc.subject discipline ua
dc.subject.classification 1(09)(477) ua
dc.subject.classification 37.013:17 ua
dc.title Характеристика морального стану дитини і її здатності до реалізації моральної свободи в філософії представників Київської духовної академії ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics