Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Реконструкція архетипної і стереотипної субмоделей теолінгвістичної матриці релігійно-популярного дискурсу (на матеріалі англійської, німецької та української мов)

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Черхава, О. О.
dc.date.accessioned 2018-03-01T10:38:02Z
dc.date.available 2018-03-01T10:38:02Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Черхава, О. О. Реконструкція архетипної і стереотипної субмоделей теолінгвістичної матриці релігійно-популярного дискурсу (на матеріалі англійської, німецької та української мов) / О. О. Черхава // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9 : Сучасні тенденції розвитку мов : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - Вип. 15. - С. 248-259. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18165
dc.description.abstract У статті представлено теолінгвістичну матрицю РПД, архетипне ядро якої становлять реконструйовані в етимологічних джерелах англійської, німецької та українсьокї мов імена- архетипи (включаючи їхні синоніми) гіперконцепту ЗХВ та його метафоричних концептів (ПРАВЕДНЕ ЖИТТЯ, НАСЛІДУВАННЯ ВЧЕННЯ ХРИСТА, ФОРМУВАННЯ НЕБАЙДУЖОСТІ, КАЯТТЯ, ОЧИЩЕННЯ, ПРОХАННЯ (ПРО ДОПОМОГУ), ФОРМУВАННЯ СИЛИ, ПОДЯКА), які згодом стали базисними стереотипними елементами релігійного мислення носіїв англійської, німецької та української мов, відображеного в релігійно-інформативних і релігійно-агітаційних текстах. У свою чергу, РПД є синтезом архетипної і стереотипної субмоделей його теолінгвістичної спектральної матриці, у процесі реконструкції якої виявлено її організацію за принципом ядро-периферія, зокрема поняттєве архетипне ядро (продукт релігійного колективного позасвідомого) та інваріантно (тексти релігійно-інформативного й релігійно- агітаційного характеру)-варіантну (різновиди цих текстів) стереотипну периферію – змінні параметри, що неоднаково відображені в релігійно-біблійній ідіоетнічній свідомості представників англо-, німецько- та україномовної культур. ua
dc.description.abstract В статье представлена теолингвистическая матрица РПД, архетипное ядро которой составляют реконструированные в этимологических источниках английского, немецкого и украинского языков имена-архетипы (включая их синонимы) гиперконцепта ПРИВЛЕЧЕНИЕ В ХРИСТИАНСКУЮ ВЕРУ и его метафорических концептов (ПРАВЕДНАЯ ЖИЗНЬ, НАСЛЕДОВАНИЕ УЧЕНИЯ ХРИСТА, ФОРМИРОВАНИЕ НЕРАВНОДУШИЯ, РАСКАЯНИЕ, ОЧИЩЕНИЕ, ПРОСЬБА (О ПОМОЩИ), ФОРМИРОВАНИЕ СИЛЫ, БЛАГОДАРНОСТЬ) и которые впоследствии стали базисными стереотипными элементами религиозного мышления носителей английского, немецкого и украинского языков, отраженного в религиозно-информативных и религиозно-агитационных текстах. В свою очередь, РПД является синтезом архетипной и стереотипной субмоделей его теолингвистической спектральной матрицы, в процессе реконструкции которой можно увидеть ее организацию по принципу ядро-периферия, в частности, ее понятийное архетипное ядро (продукт религиозного коллективного бессознательного) и инвариантно (тексты религиозно-информативного и религиозно-агитационного характера) – вариантную (разновидности этих текстов) стереотипную периферию – переменные параметры, по-разному отраженные в религиозно-библейском идиоэтническом сознании представителей англо-, немецько- и украиноязычной культур. ua
dc.description.abstract This article represents a newly developed in the scope of comparative cognitive approach the Theolinguistic Religious Popular Discourse Matrix, the Archetype Kernel of which is reflected by (reconstructed in etymological English, German and Ukrainian lexicographic sources) archetype nominations (and their synonyms) of the hyperconcept INVOLVE (CONVERT/TURN) INTO CHRISTIAN FAITH and its metaphorical concepts RIGHTEOUS LIFE, FOLLOWING CHRIST, BEING NOT INDIFFERENT,REPENT, PURIFICATION, GRATITUDE (THANK), which subsequently became the basic stereotype elements of the religious English, German and Ukrainian speakers' consciousness reflected in religious informative and religious agitational texts. In its turn, RPD has been considered to be the synthesis of Archetype and Stereotype Submodels of its Theolinguistic Spectral Matrix, reconstruction of which could identify its organization according to the kernel-periphery principle, mainly its notional Archetype Kernel (the result of collective religious subconsciousness) and the Invariant (religious informative and religious agitational texts) – Variant (these texts varieties) Stereotype Peryphery – variable parameters, not identically reflected in the religious biblical idioethnic consciousness of English, German and Ukrainian native speakers' culture. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject релігійно-популярний дискурс ua
dc.subject реконструкція ua
dc.subject теолінгвістична матриця ua
dc.subject метафоричний концепт ua
dc.subject гіперконцепт ua
dc.subject інформативні й агітаційні тексти ua
dc.subject религиозно-популярный дискурс ua
dc.subject реконструкция ua
dc.subject теолингвистическая матрица ua
dc.subject метафорический концепт ua
dc.subject гиперконцепт ua
dc.subject информативные и агитационные тексты ua
dc.subject religious popular discouse ua
dc.subject reconstruction ua
dc.subject theolinguistic matrix ua
dc.subject metaphoric concept ua
dc.subject hyperconcept ua
dc.subject іnformative and agitational texts ua
dc.subject.classification 81’373.231:2-1:[811.111+811.112.2+811.161.2 ua
dc.title Реконструкція архетипної і стереотипної субмоделей теолінгвістичної матриці релігійно-популярного дискурсу (на матеріалі англійської, німецької та української мов) ua
dc.title.alternative Реконструкция архетипной и стереотипной субмоделей теолингвистической матрицы религиозно-популярного дискурса (на материале английского, немецкого и украинского языков) ua
dc.title.alternative Reconstruction of Archetype and Stereotype Submodels of Theolinguistic Religious Popular Discourse Matrix (on the base of English, German and Ukrainian Langueges) ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics