Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Формування ноосферного світогляду як основи інформаційно-інноваційно-ноосферної економіки та суспільства

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Воронкова, В. Г.
dc.contributor.author Кивлюк, О. П.
dc.contributor.author Максименюк, М. Ю.
dc.contributor.author Нікітенко, В. О.
dc.date.accessioned 2018-02-28T12:15:54Z
dc.date.available 2018-02-28T12:15:54Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Формування ноосферного світогляду як основи інформаційно-інноваційно-ноосферної економіки та суспільства / В. Г. Воронкова, О. П. Кивлюк, М. Ю. Максименюк, В. О. Нікітенко // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки : наук. вісник : зб. наук. праць / гол. ред. В. М. Вашевич ; НПУ імені М. П. Драгомнова, ВГО Укр. акад. наук. - Київ : Вид-во "Гілея", 2017. - Вип. 122 (7). - С. 159-163. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18129
dc.description.abstract Актуальність теми дослідження в тому, що в у мовах інформаційного суспільства та глобалізації формується новий тип економіки ноосферного типу, що побудований на інтелектуальній компоненті, яка вимагає формування нового світогляду і свідомості. Інтелектуальна компонента у сукупності складає «суспільний інтелект», який накопичується інтелектуальною частиною суспільства і складає прорив у розвитку інформаційно–інноваційного суспільства. Центральною проблемою дослідження є феномен «суспільного інтелекту». Висувається гіпотеза, що в основі економіки, яка формується на інтелектуальній компоненті, розвиток інтелекту як головного фактору інформаційного суспільства. У зв’язку з цим висувається головна проблема ноосферного розвитку суспільства, в основі якого головним фактором розвитку суспільства виступає інтелект як головна рушійна сила суспільного розвитку. У статті обґрунтовується, що гармонійно організоване суспільство виникає тоді, коли стратегія розвитку Природи і стратегія розвитку Людства не суперечать один одному, а співпадають. Задача дослідження – проаналізувати наукові основи виникнення ноосферної економіки як економіки «суспільного інтелекту» в умовах інформаційного суспільства та глобалізації, в основі яких освіта як головний фактор формування інтелектуальної економіки. Методологічною основою наукового дослідження є синергетичний підхід, в основі якого коеволюція розвитку природи і суспільства як головної тенденції розвитку людства у напрямі цивілізованого розвитку, яка формується на основі понятійно–категорійного апарату біфуркації, атрактор, емерджентність, траєкторія розвитку, і сприяє появі синергії взаємодії. Робиться висновок, що коеволюція – це співрозвиток взаємодіючих елементів єдиної системи, що розвиває і зберігає свою цілісність. ua
dc.description.abstract The relevance of the research topic lies in the fact that the conditions of the information society of globalization form a new type of economy of the noosphere type, built on an intellectual component that requires a new worldview and consciousness. The intellectual component in the aggregate constitutes the «social intellect», which is accumulated by the intellectual part of society and constitutes a breakthrough in the development of the information and innovation society. The central problem of research is the phenomenon of the economy of a «social intelligence», quite innovative, representing the essence of the «innovation society». The research problem is a social phenomenon of the noospheric economy, based on the development of a «social intelligence». A hypothesis is being based that the economy, which is formed on the intellectual component, develops intellect as the main factor in the development of the information society. In this connection, the main problem of the noospheric development of society is singled out, based on the intellect as the main driving force of social development. The article substantiates that a harmoniously organized society arises when the strategy for the development of nature and the strategy for the development of mankind do not contradict each other, but coincide. The task of the study is to analyze the scientific foundations of the emergence of the noospheric economy as a «social intelligence» economy in the information society and globalization, based on education as the main factor in the formation of the intellectual economy. The methodological basis of scientific research is the synergetic approach, which is based on the coevolution of the development of nature and society as the main tendency of the development of mankind in the direction of civilizational development, which is formed on the basis of the conceptual–categorial apparatus bifurcation, attractor, emergence, trajectory of development, and promotes synergy of interaction. It is concluded that co–evolution is the co–development of interacting elements of a single system that develops and preserves its integrity. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Видавництво "Гілея" ua
dc.subject ноосферна економіка ua
dc.subject економіка «суспільного інтелекту» ua
dc.subject коеволюція ua
dc.subject синергетичний підхід ua
dc.subject ноосферний світогляд ua
dc.subject noospheric economy ua
dc.subject economy of «social intelligence» ua
dc.subject co–evolution ua
dc.subject synergetic approach ua
dc.subject noospheric worldview ua
dc.subject.classification 1:316.422 ua
dc.title Формування ноосферного світогляду як основи інформаційно-інноваційно-ноосферної економіки та суспільства ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics