Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Теорія і практика корекційного навчання дітей з обмеженими розумовими можливостями в Україні (друга половина ХІХ – перша половина ХХ століття)

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Супрун, Микола Олексійович
dc.date.accessioned 2018-02-27T14:15:31Z
dc.date.available 2018-02-27T14:15:31Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Супрун, М. О. Теорія і практика корекційного навчання дітей з обмеженими розумовими можливостями в Україні (друга половина XIX - перша половина ХХ століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.03 / Микола Олексійович Супрун ; Ін-т спец. педагогіки АПН України. - Київ, 2008. - 32 c. - укp. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18100
dc.description Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.03 – корекційна педагогіка ua
dc.description.abstract Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.03 – корекційна педагогіка. Інститут спеціальної педагогіки АПН України. – Київ, 2008. Дисертаційне дослідження присвячене цілісному історико-педагогічному аналізу процесу розвитку корекційного навчання дітей з обмеженими розумовими можливостями в Україні (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.). Проаналізовано основні особливості цього процесу на різних етапах суспільного розвитку країни. Встановлено, що на розвиток корекційного навчання учнів допоміжних закладів освіти у конкретний історичний період впливали соціально-економічні, політичні та культурологічні фактори. У процесі проведення дослідження проаналізовано теоретичні основи зародження навчання учнів з обмеженими розумовими можливостями, його подальший розвиток у зазначений історичний період. Висвітлено аналіз теоретичних, методичних та організаційних засад корекційного навчання розумово відсталих учнів. Визначено прогностичні можливості використання історичного досвіду в сучасних умовах суспільного розвитку. У науковий обіг введено нові історико-педагогічні документи, що сприяло більш об’єктивній оцінці процесу зародження та подальшого розвитку корекційного навчання учнів зазначеної категорії протягом другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст. ua
dc.description.abstract The thesis is for obtaining the Scientific Degree of the Doctor of Pedagogical Sciences in speciality 13.00.03. – correctional pedagogogics. –Institute of Special Pedagogics of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine – Kyiv, 2008. The thesis is devoted to the complex historical and pedagogical analysis of the development process of the correctional education of the mentally deficient children in Ukraine (the second half of the XIX – the first half of the XX century). The analysis of the main particularities of the process on different stages of public development of the country has been made. It was established that the social, economical, political and cultural factors influenced the development of the correctional education of the subsidiary educational establishments’ pupils in the mentioned historical period. In the research process the theoretical background of the mentally deficient pupils’ education origination in the mentioned historical period was analyzed. The analysis of the theoretical, methodical and organizational foundations of the mentally deficient pupils’ correctional education was established. The prognostic possibilities of using a historical experience in modern conditions of public development have been determined. Presentation of the new historical-pedagogical documents to the scientific usage helps to provide more objective estimation of the mentioned category’s pupils correctional education, its origination and the following development during the second half of the XIX – the first half of the XX century. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Інститут спеціальної педагогіки АПН України ua
dc.subject корекція ua
dc.subject ґенеза корекційного навчання ua
dc.subject допоміжна школа ua
dc.subject діти з обмеженими розумовими можливостями ua
dc.subject correction ua
dc.subject genesis of correctional education ua
dc.subject subsidiary school ua
dc.subject mentally deficient children ua
dc.subject.classification 376. 433 (091) (477) “19/20” ua
dc.title Теорія і практика корекційного навчання дітей з обмеженими розумовими можливостями в Україні (друга половина ХІХ – перша половина ХХ століття) ua
dc.type Other ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics