Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Методика навчання деревообробки майбутніх учителів технологій засобами інформаційно-комунікаційних технологій

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Коваленко, Ігор Васильович
dc.date.accessioned 2018-02-26T15:03:38Z
dc.date.available 2018-02-26T15:03:38Z
dc.date.issued 2017-09
dc.identifier.citation Коваленко, І. В. Методика навчання деревообробки майбутніх учителів технологій засобами інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 "Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)" / Ігор Васильович Коваленко ; [Наук. кер. : М. С. Корець] ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ, 2017. – 20 с. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18082
dc.description 1. Коваленко І. В. Дидактичні засади вивчення фізичних основ різання деревини / І. В. Коваленко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 30: збірник наукових праць / за ред. проф. М. С. Корця. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – С. 97–102. 2. Коваленко І. В. Програмно-педагогічні засоби реалізації методики навчання обробки деревини майбутніх бакалаврів технологічної освіти / І. В. Коваленко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 57: збірник наукових праць / за науковою ред. В. Д. Сиротюка; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. – Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – С. 75–80. 3. Коваленко І. В. Проектування програми з деревообробки для майбутніх вчителів технологій / І. В. Коваленко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 46: збірник наукових праць / за заг. ред. проф. Д. Е. Кільдерова – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – С. 108–114. 4. Коваленко І. В. Реалізація інноваційної випереджаючої освіти у системі підготовки вчителів технологій / І. В. Коваленко // Наука і освіта / науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України – №7/ССХХІV, липень, 2014 – С. 98–102. 5. Коваленко І. В. Формування технічних компетентностей майбутніх фахівців технологічної та професійної освіти з деревообробки / І. В. Коваленко // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка: зб. наук. праць: Вип. 11 / Інст-т проф.-тех. освіти НАПН України; [Ред. кол.: В. О. Радкевич (голова) та ін..]. – К.: Міленіум, 2016. – С. 123–129. 6. Kovalenko I. Methodical bases of woodworking future bachelor technological education by means of modern information technology / Igor Kovalenko // KELM (Knowledge, Education, Law, Management), №1(17) / Lodz: PIKTOR, 2017 marzec. – P. 158–164. 7. Касьян В. В., Коваленко І. В., Серховець Р. В. Інноваційні технології в оздобленні виробів із деревини / В. В. Касьян, І. В. Коваленко, Р. В. Серховець // Альманах: збірник наукових праць студентів і викладачів інженерно-педагогічного факультету № 8 / за аг. редакцією А. В. Касперського / К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – 110 с., С. 68–72. 8. Коваленко І. В., Шевченко О. А. Методичні особливості обробки конструкційних матеріалів на уроках трудового навчання у загальноосвітній школі / І. В. Коваленко, О. А. Шевченко // Альманах: збірник наукових праць студентів і викладачів інженерно-педагогічного факультету № 8 / за заг. редакцією А. В. Касперського / К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – 110 с., С. 21–24. 9. Коваленко І. В., Хоменко Г.П. Методика формування графічних знань та вмінь при вивчені теми «Будівельні креслення» у загальноосвітній школі / І. В. Коваленко, Г. П. Хоменко // Вісник Інженерно-педагогічного інституту. Теорія та методика навчання технологій. – Випуск 3: збірник наукових статей студентів денної та заочної форм навчання напрямку підготовки 010103 – Технологічна освіта. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – С. 30–35. 10. Коваленко І. В., Макаренко А. І. Практикум з деревообробки: програма для вищих навчальних закладів, Технологія: освітньо-професійний комплекс (частина 2): галузь знань 0101 – Педагогічна освіта, напрям підготовки 010103 – Технологічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень – 6.010103 «Бакалавр педагогічної освіти»: Посібник / Упоряд.: М. С. Корець, Т. Б. Гуменюк, А. І. Макаренко, О. П. Гнеденко / За ред. доктора пед. наук, проф. М. С. Корця – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – С. 19–28. 11. Коваленко І. В. Технологія деревообробки: програма для вищих навчальних закладів, Технологія: освітньо-професійний комплекс (частина 2): галузь знань 0101 – Педагогічна освіта, напрям підготовки 010103 – Технологічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень – 6.010103 «Бакалавр педагогічної освіти»: Посібник / Упоряд.: М. С. Корець, Т. Б. Гуменюк, А. І. Макаренко, О. П. Гнеденко / За ред. доктора пед. наук, проф. М. С. Корця – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – С. 64–68. 12. Коваленко І. В. Устаткування деревообробного виробництва: програма для вищих навчальних закладів, галузь знань 0101 – Педагогічна освіта, напрям підготовки 6.010103 – Технологічна освіта / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України. Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2013. – 12 с. 13. Коваленко І. В., Юрженко В. В. Технологія деревообробного виробництва: програма для вищих навчальних закладів, галузь знань 0101 – Педагогічна освіта, напрям підготовки6. 010103 – Технологічна освіта / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України. Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. – 12 с. 14. Коваленко І. В. Практикум з деревообробки: програма для вищих навчальних закладів, галузь знань 0101 – Педагогічна освіта, напрям підготовки 6.010103 – Технологічна освіта / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України. Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2013. – 20 с. 15. Гуменюк Т. Б., Коваленко І. В. Збірник інструкцій з охорони праці у навчально-виробничій лабораторії з обробки деревини / Т. Б. Гуменюк, І. В. Коваленко // Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України. Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. – 78 с. 16. Коваленко І. В., Юрженко В. В. Обладнання деревообробних виробництв: програма для вищих навчальних закладів, галузь знань 0101 – Педагогічна освіта, напрям підготовки 6.010104 – Професійна освіта / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України. Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – 11 с. 17. Коваленко І. В., Юрженко В. В. Технологія виробів деревооброблення: програма для вищих навчальних закладів, галузь знань 0101 – Педагогічна освіта, напрям підготовки 6.010104 – Професійна освіта / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України. Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – 10 с. ua
dc.description.abstract Дисертацію присвячено розробці методики навчання деревообробки майбутніх учителів технологій засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Здійснено ретроспективно-сутнісний аналіз наукових досліджень, стан і чинники навчання деревообробки студентів напрямку підготовки «Технологічна освіта». Розроблено структурно-функціональну модель методичної системи формування технічних компетентностей майбутніх вчителів технологій деревообробці із використанням засобів ІКТ, на основі якої розроблено спецкурс «Технологія деревообробного виробництва». Для інформаційного наповнення цієї дисципліни, проаналізовано наявні та створено власні програмно-педагогічні засоби навчання. Теоретично обґрунтовано й експериментально апробовано зміст і методику навчання деревообробки майбутніх учителів технологій засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Проведена дослідно-експериментальна перевірка доводить ефективність запропонованої методики у формуванні технічних компетентностей з деревообробки майбутніх фахівців технологічної освіти. ua
dc.description.abstract The thesis is devoted to development of methods of teaching future teachers woodworking technologies by means of information and communication technologies. Retrospective analysis, essential research, training status and factors woodworking students towards the preparation of «Technological education». The structural-functional model of methodical system of formation of technical competence of future teachers woodworking technologies using ICT on which developed the course «Technology of timber production». For the content of this discipline, analyzes existing and established their own educational software and learning tools. Theoretically substantiated and approved the contents and methods of teaching future teachers woodworking technologies by means of information and communication technologies. Conducted research and experimental verification proves the effectiveness of the proposed method of forming the technical competence of future specialists wood technology education. ua
dc.description.abstract Диссертация посвящена разработке методики обучения деревообработки будущих учителей технологий средствами информационно-коммуникационных технологий. Осуществлено ретроспективно-сущностный анализ научных исследований, состояние и факторы обучения деревообработки студентов направления подготовки «Технологическое образование». Разработана структурно-функциональную модель методической системы формирования технических компетенций будущих учителей технологий деревообработке с использованием средств ИКТ, на основе которой разработан спецкурс «Технология деревообрабатывающего производства». Для информационного наполнения этой дисциплины, проанализированы существующие и созданы собственные программно-педагогические средства обучения. Теоретически обоснована и экспериментально апробирована содержание и методику обучения деревообработки будущих учителей технологий средствами информационно-коммуникационных технологий. Проведена опытно-экспериментальная проверка доказывает эффективность предложенной методики в формировании технических компетенций по деревообработке будущих специалистов технологического образования. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject майбутні вчителі технологій ua
dc.subject технічна компетентність ua
dc.subject інформаційно-комунікаційні технології ua
dc.subject програмно-педагогічні засоби ua
dc.subject інформаційне середовище ua
dc.subject самоосвіта ua
dc.subject ефективність навчання ua
dc.subject будущие учителя технологий ua
dc.subject техническая компетентность ua
dc.subject информационно-коммуникационные технологии ua
dc.subject программно-педагогические средства ua
dc.subject информационная среда ua
dc.subject самообразование ua
dc.subject эффективность обучения ua
dc.subject future teachers of technology ua
dc.subject technical expertise ua
dc.subject information and communication technologies ua
dc.subject software and educational tools ua
dc.subject information environment ua
dc.subject self-efficiency training ua
dc.subject.classification 378.6:37].016:[674.02:004](043.3) ua
dc.title Методика навчання деревообробки майбутніх учителів технологій засобами інформаційно-комунікаційних технологій ua
dc.title.alternative Methods of teaching future teachers woodworking technologies by means of information and communication technologies ua
dc.type Other ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics