Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Проектування програми з деревообробки для майбутніх вчителів технологій

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Коваленко, Ігор Васильович
dc.date.accessioned 2018-02-08T12:09:41Z
dc.date.available 2018-02-08T12:09:41Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Коваленко, І. В. Проектування програми з деревообробки для майбутніх вчителів технологій / І. В. Коваленко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 46. - С. 108-114. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17850
dc.description 1. Гедвилло А. И. Программы педагогических институтов. Практикум в учебных мастерских для специальности № 2120 «Общетехнические дисциплины и труд» / А. И. Гедвилло, В. В. Кузьменко, Д. А. Тхоржевский, И. С. Анисимов, В. П. Лысаков, В. А. Рузаков // – М.: Просвещение, 1985. – 32 с. 2. Коваленко І. В. Навчальна програма з дисципліни «Технологія деревообробного виробництва» для вищих навчальних закладів напряму підготовки 010103 «Технологічна освіта» / І. В. Коваленко, В. В. Юрженко // – К.: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – 12 с. 3. Мегем Є. І. Програми вищих педагогічних навчальних закладів ІІІ – ІV рівня акредитації. Практикум в навчальних майстернях для спеціальності 7.0101.03. педагогіка і методика середньої освіти «Трудове навчання» / Є. І. Мегем, В. К. Сидоренко, В. В. Юрженко // Глухів: РВВ ГДПУ, 2006 р. – 52 с. 4. Основи технології виробів з деревини: навчальний посібник / [І. Г. Войтович, Кушпіт А. С., Чопен Н. Ф. та ін.] // – Львів: Інтелект-Захід, – 272 с. 5. Проектування навчальних програм професійно-технічної освіти на основі потреб галузі й громади: Навчально-методичний посібник / Кол. Автор.: Пащенко О. В., Сергеєва Л. М. та ін. За заг. ред. Л. І. Даниленко, - К.: ТОВ «Етіс Плюс», 2007. – 164 с. 6. Тхоржевський Д. О. Програми педагогічних інститутів та педагогічних училищ. Практикум в навчальних майстернях для спеціальності 03.02.00 «Праця» і 03.02. «Викладання праці» / Д. О. Тхоржевський, Р. О. Захарченко // – К.:, 1993 р. – 40 с. ua
dc.description.abstract У статті проведено теоретичне обґрунтування щодо розробки програми «Технологія деревообробного виробництва» для майбутніх вчителів технологій. Запропонована структуризація дисципліни передбачає шляхи отримання фундаментальних знань та умінь з обробки деревини, необхідних для професійної діяльності вчителів трудового навчання. ua
dc.description.abstract В статье проведено теоретическое обоснование разработки программы «Технология деревообрабатывающего производства» для будущих учителей технологий. Предложенная структуризация дисциплины предусматривает пути получения фундаментальных знаний и умений по обработке древесины, необходимых для профессиональной деятельности учителей трудового обучения. ua
dc.description.abstract In the article the theoretical justification for the development of the "Technology woodworking industry" for future classroom technology. The proposed structuring discipline involves ways of obtaining fundamental knowledge and skills of woodworking required for professional employment of teachers training. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М.П. Драгоманова ua
dc.subject обробка деревини ua
dc.subject технологічні процеси ua
dc.subject практичні уміння ua
dc.subject теоретичні знання ua
dc.subject фундаментальні знання ua
dc.subject компетенції ua
dc.subject обработка древесины ua
dc.subject технологические процессы ua
dc.subject практические умения ua
dc.subject теоретические знания ua
dc.subject фундаментальные знания ua
dc.subject компетенции ua
dc.subject wood processing ua
dc.subject technological process ua
dc.subject practical skills ua
dc.subject theoretical knowledge ua
dc.subject basic knowledge ua
dc.subject competence ua
dc.subject.classification 378.091.12.011.3-051:[62+674.02] ua
dc.title Проектування програми з деревообробки для майбутніх вчителів технологій ua
dc.title.alternative Designing a woodworking program for future technology teachers ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics