Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Модель формування готовності майбутніх вчителів до здоров'яформувальної діяльності в початковій школі

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Білик, Валентина Григорівна
dc.date.accessioned 2018-01-29T12:15:15Z
dc.date.available 2018-01-29T12:15:15Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Білик, В. Г. Модель формування готовності майбутніх вчителів до здоров'яформувальної діяльності в початковій школі / В. Г. Білик // Наукові записки. Серія педагогічні та історичні науки : зб. наук. статей. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. - Вип. CXXVII (127). - С. 11-19. ua
dc.identifier.issn 2310-371Х
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17687
dc.description.abstract У статті зазначається, що в с учасних умовах модернізації вищої педагогічної освіти в Україні особливої актуальності набуває проблема підвищення ефективності професійної підготовки майбутніх учителів нової генерації, здатних сформувати сукупність валеологічних цінностей молодших школярів та їх стійку мотивацію до ведення здорового способу життя. Автор наголошує на тому, що зміцнення демократичних і гуманістичних принципів навчально-виховного процесу вищих педагогічних навчальних закладів передбачає оновлення змісту і напрямів освітньої практики, пошук і вдосконалення форм, методів і засобів підготовки висококультурних, компетентних учителів початкової школи, здатних творчо вводити освітні інновації в контекст сучасних тенденцій, спрямовувати власні зусилля на саморозвиток і самовдосконалення. Аналіз психолого-педагогічноі літератури, проведений автором, показав відсутність, у педагогічній практиці моделі формування готовності майбутніх вчителів до здоров'яформувальної діяльності у початковій школі та гостру потребу в її розробленні та теоретичному обрунтуванні. У статті охарактеризовано цільовий, теоретико-методологічний, змістовий, організаційно-технологічний та результативно-оцінювальний блоки авторської моделі формування готовності майбутніх вчителів до здоров'яформувальної діяльності у початковій школі. Вказано, що результатом є сформованість готовності майбутніх вчителів до здоров'яформувальної діяльності у початковій школі. ua
dc.description.abstract В статье отмечается, что в современных условиях модернизации высшего педагогического образования в Украине особенную актуальность приобретает проблема повышения эффективности профессиональной подготовки будущих учителей новой генерации, способных сформировать совокупность остеологических ценностей младших школьников и их стойкую мотивацию к ведению здорового образа жизни. Автор отмечает то что укрепление демократических и гуманистических принципов учебно-воспитательного процесса высших педагогических учебных заведений предусматривает обновление содержания и направлений образовательной практики, поиск и совершенствование форм, методов и средств подготовки высококультурных, компетентных учителей начальной школы, способных творчески вводить образовательные инновации в контекст современных тенденций, направлять собственные усилия на саморазвитие и самосовершенствование. Анализ психолого-педагогической литературы, проведенный автором, показан отсутствие в педагогической практике модели формирования готовности будущих учителей к здоровьеформирующей деятельности в начальной школе и острую потребность в ее разрабатывании и теоретическом обосновании. В статье охарактеризованы целевой, теоретико-методологический, содержательный, организационно-технологический и результативно-оценивающий блоки авторской модели формирования готовности будущих учителей к здоровьеформирующей деятельности в начальной школе. Указано, что результатом является сформированность готовности будущих учителей к здоровьеформирующей деятельности в начальной школе. ua
dc.description.abstract In the article it is stated that in terms of modernization of higher pedagogical education in Ukraine the special actuality acquired the problem of increasing the efficiency of professional preparation of future teachers of new generation that are able to form the aggregate valeological values of junior schoolboys and their proof motivation to healthy way of life. An author marks that strengthening of democratic and humanism principles of educational process at higher pedagogical educational establishments foresees updating oj concept and ways of educational practice, search and perfection of forms and methods of preparation of highly cultured, competent primary school teachers that are able to implement educational innovations in the context of modern tendencies, to self- development and self-perfection. The analysis of psycho-pedagogical literature, conducted by an autor showed absence in pedagogical practice the model offorming future teachers’ readiness to health forming activity at primary school and sharp requirement in its development and theoretical grouding. In the article, it is described target-oriented, theoretical-methodological, content, organizational-technological and effectively-estimating blocks of authorial model of forming future teachers` readiness to health forming activity at initial school. It is indicated that a result is forming future teachers` readiness to health forming activity at primary school. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ ім. М. П. Драгоманова ua
dc.subject модель формування готовності ua
dc.subject майбуті вчителі ua
dc.subject здоров'яформувальна діяльність ua
dc.subject початкова школа ua
dc.subject model of forming future teacher’s ua
dc.subject future teacher’s ua
dc.subject readiness to health forming activity ua
dc.subject primary school ua
dc.subject.classification 378.011.3-051:613.8 ua
dc.title Модель формування готовності майбутніх вчителів до здоров'яформувальної діяльності в початковій школі ua
dc.title.alternative Модель формирования готовности будущих учителей к здоровьеформирующей деятельности в начальной школе. ua
dc.title.alternative Model of forming future teacher’s readiness to health forming activity at primary school. ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics