Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Теорія і практика вдосконалення курсу загальної фізики засобами сучасного навчального фізичного експерименту

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Орищин, Юрій Михайлович
dc.date.accessioned 2012-11-16T23:40:48Z
dc.date.available 2012-11-16T23:40:48Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Орищин, Юрій Михайлович. Теорія і практика вдосконалення курсу загальної фізики засобами сучасного навчального фізичного експерименту : автореф. дис. ... докт. пед. наук : 13.00.02 / Ю. М. Орищин ; наук. кер. О. І. Ляшенко ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2006. - 40 с. ru_RU
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1763
dc.description.abstract Розглянуто тенденції розвитку вищої професійної школи, психолого-педагогічні проблеми формування знань з фізики у студентів та досвід їх розв’язання. Розроблено засади інноваційного напрямку вдосконалення курсу загальної фізики, в якому інновації в методиці навчання є засобами його розвитку, а експеримент – засадничим чинником технологій навчання нових комплексних тем, що охоплюють ключові поняття, закони, теорії і є результатом системного врахування вимог дидактики і діалектики, науково-технічного прогресу, тенденцій освіти, зокрема, методики та фізики як науки. У контексті поданого, з одного боку, для ефективного вивчення ключових понять, законів і теорій курсу фізики та взаємозв’язків між ними розроблено нові експерименти і способи їх реалізації та спроектовано і створено відповідні засоби навчання: “Прилад для демонстрації закономірностей випадкових похибок”, “Прилад для дослідження швидкості обертання Землі навколо своєї осі”; “Установка для дослідження механічних коливань (фізичний маятник)”, “Прилад для демонстрації коливань пружинного маятника”, “Спосіб та прилад для дослідження руху електронів в електричному та магнітному полях”, “Спосіб дослідження властивостей світла” та “Установка для дослідження корпускулярних та хвильових властивостей електронів”. Більшість із них не мають аналогів у вітчизняному та зарубіжному навчальному практикумі курсу загальної фізики. Їх новизна та актуальність підтверджена авторськими свідоцтвами на винаходи. З другого боку, зважаючи на принципи і методи дидактики та принципи діалектики, систематизовано і структуровано навчальний матеріал, що стосується ключових понять, законів і теорій курсу фізики, та подано його як об’єкт пізнання інноваційних комплексних тем “Вимірювання та їх похибки”, “Рівномірний рух точки по колу та гармонічні коливання”, “Пружинний маятник та заряд електрона”, “Релятивізм магнетизму”, “Електронна хвиля та атом арґону і криптону”. Для впровадження тем у навчальний процес, сформовано відповідні технології навчання, основою яких є розроблений навчальний експеримент. ru_RU
dc.description.abstract Same aspects of theory and practice of the course of general physics improvement by means of modern educational experiment, as an integral component of new technologies of teaching innovational complex themes – scientifically substantiated means of reflection specimens of educational activity, invariants of educational process, have been considered. On the one hand, for effective learning key notions, laws and theories of the course of physics and relationships among them, new experiments and means of their realization have been worked out and corresponding means of teaching have been designed and produced: “Appliance for demonstration of the occasional errors' law”, “Appliance for investigation of the Earth rotation velocity around its axes”, “Appliance for demonstration of the spring pendulum swings”, “Appliance for investigation of mechanical swings (physical pendulum)”, “Method and appliance for the study of electron motion in electric and magnet fields”, “Method of light properties’ study”, and “Appliance for the study of corpuscular and wave properties of electrons”. Most of them don’t have analogues in teaching practicum of the course of general physics in this country and abroad. Their novelty and actuality have been confirmed by certificates of recognition. On the other hand, considering principles and methods of didactics and principles of dialectics, we systemized and structured educational material, as to key notions, laws and theories the course of physics and have given it as the object of knowledge of innovational complex themes of “Measurements and their errors”, “Uniform motion of a point around the circle and harmonic oscillations”, “Spring pendulum and electron charge”, “Relativity of magnetism”, “Electron-wave and atoms of argon and krypton”. To enlighten them in the educational process, there have been formed corresponding technologies of teaching, the basis if which is the worked out teaching experiment. ru_RU
dc.language.iso uk ru_RU
dc.publisher Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова ru_RU
dc.subject освіта ru_RU
dc.subject вдосконалення ru_RU
dc.subject інновації ru_RU
dc.subject загальна фізика ru_RU
dc.subject експеримент ru_RU
dc.subject навчальні прилади ru_RU
dc.subject технологія навчання ru_RU
dc.subject комплексна тема ru_RU
dc.subject вимірювання та їх похибки ru_RU
dc.subject коливання ru_RU
dc.subject електромагнітна індукція ru_RU
dc.subject заряд електрона ru_RU
dc.subject релятивізм магнетизму ru_RU
dc.subject швидкість світла ru_RU
dc.subject інтерференція електронних хвиль ru_RU
dc.subject education ru_RU
dc.subject improvement ru_RU
dc.subject innovations ru_RU
dc.subject teaching appliances ru_RU
dc.subject general physics ru_RU
dc.subject experiment ru_RU
dc.subject technology of teaching ru_RU
dc.subject complex theme of measurement and its errors ru_RU
dc.subject oscillations ru_RU
dc.subject electromagnetic induction ru_RU
dc.subject electron charge ru_RU
dc.subject relativity of magnetism ru_RU
dc.subject light velocity ru_RU
dc.subject interference of electron waves ru_RU
dc.subject.classification 53 (07) ru_RU
dc.title Теорія і практика вдосконалення курсу загальної фізики засобами сучасного навчального фізичного експерименту ru_RU
dc.type Other ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics