Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх вихователів до організації комунікативно-мовленнєвої діяльності дітей старшого дошкільного віку

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Луценко, Ірина Олексіївна
dc.date.accessioned 2018-01-04T14:49:56Z
dc.date.available 2018-01-04T14:49:56Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Луценко, І. О. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх вихователів до організації комунікативно-мовленнєвої діяльності дітей старшого дошкільного віку : автореф. дис. ... докт. пед. наук : 13.00.08 / І. О. Луценко; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. - Київ, 2013. - 40 с. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17278
dc.description.abstract У дисертації розроблено та науково обґрунтовано концепцію підготовки майбутніх вихователів до організації комунікативно-мовленнєвої діяльності дітей старшого дошкільного віку, яка охоплює методологічний, теоретичний і технологічний концепти; теоретично обґрунтовано й експериментально апробовано педагогічні умови підготовки майбутніх вихователів до організації комунікативно-мовленнєвої діяльності дітей старшого дошкільного віку (забезпечення міжпредметних зв’язків та інтеграції змісту навчання у професійній підготовці майбутніх вихователів; позитивна мотивація студентів до організації комунікативно-мовленнєвої діяльності дітей старшого дошкільного віку; наявність у майбутніх вихователів сформованих комунікативно-мовленнєвих умінь професійно-мовленнєвого спілкування з дітьми; занурення студентів в активну практику організації комунікативно-мовленнєвої діяльності дітей старшого дошкільного віку); визначено сутність і структуру поняття «підготовленість до організації комунікативно-мовленнєвої діяльності дітей старшого дошкільного віку», розкрито специфіку професійної діяльності вихователя дошкільного навчального закладу, теоретично обґрунтовано структуру особистісно-розвивального професійно-мовленнєвого спілкування вихователя з дітьми як комунікативного чинника комунікативно-мовленнєвого розвитку дітей, визначено функції, спеціальні принципи організації, класифіковано види професійно-мовленнєвих умінь, уточнено поняття «комунікативно-мовленнєва діяльність дітей дошкільного віку», визначено критерії (когнітивно-методичний, ціннісно-мотиваційний, дитиноцентрованість, професійно-комунікативний, оцінно-рефлексивний) з їх показникам, схарактеризовано рівні (високий, достатній, середній, низький) підготовленості майбутніх вихователів до організації комунікативно-мовленнєвої діяльності дітей старшого дошкільного віку. Розроблено модель і експериментальну методику підготовки майбутніх вихователів до організації комунікативно-мовленнєвої діяльності дітей старшого дошкільного віку. ua
dc.description.abstract The author developed and scientifically based the concept of preparation of future nursery school teachers to the organization of communicative and speech activities of preschool children, covering methodological, theoretical and technological concepts; theoretically substantiated and experimentally tested pedagogical conditions for the training of teachers to organize communicative and speech activities of preschool children (providing interdisciplinary connections and integration of learning content in the professional training of future teachers; the presence of positive motivation of students to communicative and speech activities of preschool children; providing future teachers with communicative and speech skills in professional communication with children; plunging students into the active practice of communicative and speech activities of preschool children). The concept of readiness to organize communicative and speech activities of preschool children is defined. Specifics of professional activities of nursery school teachers are disclosed. The structure of personality developing professional and speech communication of a teacher with children as a communicative factor in communicative and speech development of children is theoretically substantiated. Functions and special principles of organization are defined. Types of professional and speech skills are classified. The concept of communicative and speech activities of preschool children is clarified. The criteria (cognitive and methodological, value and motivational, childcentrism, professional and communicative, appreciable and reflective) and their parameters are defined. The author determined the levels (high, adequate, average, low) of readiness of future nursery school teachers to organize communicative and speech activities of preschool children. The model and experimental methods for preparation of future nursery school teachers to organize communicative and speech activities of preschool children are worked out. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject підготовка ua
dc.subject майбутні вихователі ua
dc.subject комунікативно-мовленнєва діяльність ua
dc.subject професійно-мовленнєве спілкування ua
dc.subject підготовленість до організації комунікативно-мовленнєвої діяльності дітей старшого дошкільного віку ua
dc.subject педагогічні умови ua
dc.subject preparation ua
dc.subject future nursery school teachers ua
dc.subject communicative and speech activities ua
dc.subject professional and speech communication ua
dc.subject readiness to organize communicative and speech activities of preschool children ua
dc.subject pedagogical conditions ua
dc.subject.classification 373.2.011.3-051:378-057.875]:37.016:81 ua
dc.title Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх вихователів до організації комунікативно-мовленнєвої діяльності дітей старшого дошкільного віку ua
dc.type Other ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics