Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Методичні підходи до оцінки розвитку підприємств

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Швед, Тетяна Володимирівна
dc.contributor.author Біла, Ірина Сергіївна
dc.date.accessioned 2018-01-03T17:10:40Z
dc.date.available 2018-01-03T17:10:40Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Швед, Т. В. Метoдичнi пiдхoди дo oцiнки рoзвитку пiдприємств / Т. В. Швед, І. С. Біла // Глобальні та національні проблеми економіки : Електронне наукове фахове видання. - Миколаїв : Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, 2017. - Вип. 15. - С. 342-346. ua
dc.identifier.issn 2413-3965
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17244
dc.description.abstract Оцінка розвитку підприємства в науці розглядається пере- важно через оцінку ефективності діяльності підприємства, кон- курентоспроможності підприємства та його потенціалу. Кожен наявний методичний підхід має свої обмеження, враховуючи різноманітність підприємств, тип і масштаб виробництва. Це зумовлює необхідність використання для кожного конкретного випадку того методу, який відповідає особливостям досліджу- ваного об’єкту. Виділення методичних підходів до оцінки роз- витку підприємства, на нашу думку, можливо з урахуванням узагальнених методичних підходів до оцінки ефективності ді- яльності, конкурентоспроможності та потенціалу, а також ознак розвитку підприємства. До основних методичних підходів до оцінки розвитку підприємства можна віднести: оцінку розви- тку підприємства за показниками конкурентоспроможності; оцінку розвитку підприємства на основі здатності реалізувати свій потенціал; оцінку розвитку підприємства на основі теорії життєвого циклу; оцінку розвитку підприємства за допомогою комплексних показників. ua
dc.description.abstract Evaluation of enterprises mainly in science is seen through evaluation of the effectiveness of the company, enterprise competitiveness and its capacity. Each existing methodical approach has its limitations, given the diversity of enterprises, the type and scale of production. This necessitates the use for each case of the method, which corresponds to features of the object. Bold methodological approaches to the assessment of the company, in our opinion, taking into account possible generalized methodological approaches to the assessment of performance, competitiveness and potential and characteristics of the enterprise. The main methodological approaches to the assessment of the company include: assessment of the company in terms of competitiveness; evaluation of enterprises based on the ability to realize their potential; evaluation of the theory on life cycle; evaluation of the enterprise with integrated indicators. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського ua
dc.subject розвиток підприємства ua
dc.subject оцінка ефективності діяльності підприємства ua
dc.subject оцінка конкурентоспроможності підприємства ua
dc.subject оцінка потенціалу підприємства, оцінка розвитку підприємства ua
dc.subject enterprise development ua
dc.subject evaluation of the effectiveness of the company ua
dc.subject enterprise competitiveness evaluation ua
dc.subject evaluation of potential of the enterprise ua
dc.subject.classification 330.131.5 ua
dc.title Методичні підходи до оцінки розвитку підприємств ua
dc.title.alternative Methodical approaches to the evaluation of enterprises ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics