Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Структурна модель віри в юнацькому віці

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Алєксєєва, Юлія Аркадіївна
dc.date.accessioned 2017-12-11T08:35:08Z
dc.date.available 2017-12-11T08:35:08Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Алєксєєва, Ю. А. Структурна модель віри в юнацькому віці / Ю. А. Алєксєєва // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН УКраїни. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2016. - Вип. 34. - С. 17-30. ua
dc.identifier.issn 2227-6246
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16966
dc.description.abstract В статті представлено наукові погляди вчених на структуру феномену віри. Презентовані структурні моделі віри особистості свідчать, що віра розглядається вченими як інтегроване психічне утворення, яке вміщує певні компоненти та складові. Теоретичне дослідження структурних моделей віри показало, що вони відображають різні конфігурації психічних явищ. Презентовано авторську модель структури віри в юнацькому віці. Відзначено, що дослідженя віри в юнацькому віці спирається на методологічні принципи багаторівневості та ієрархічної організованості психічних процесів. Виділено структурні компоненти віри в юнацькому віці (когнітивний емоційно-ціннісний, конативний та системотвірний). До когнітивного компонента належать фідогенні, сцієнтогенні та квестіогенні переконання особистості. Фідегенні переконання – погляди особистості, засновані на вірі. Сцієнтогенні переконаня засновані на інформації, отриманої в результаті пізнавальної діяльності. Квестіогенні переконання засновані на сумнівах. Емоційно-ціннісний компонент віри в юнацькому віці відображає ієрархію цінностей та вміщує широку палітру почуттів, які супроводжують віру (сумніви, впевненість, любов, надія, довіра, невпевненість, комплекс переживань самоставлення), що відображають схвалення або відкидання об’єкта віри залежно від ступеня визнання його важливості та актуальності для особистості. Відзначено, що об'єкти віри у свідомості індивіда виступають як ментальні цінності у вигляді концептів (готових поглядів, що містяться в суспільній свідомості) і /або конструктів (результатів власних міркувань, інтерпретацій, уявлень і переконань). Конативний (мотиваційно-поведінковий) компонент віри в юнацькому віці включає мотиваційну та вольову складову особистості, які виражаються в прагненні до дій на основі прийняття рішення. Системотвірним компонентом віри в юнацькому віці є процес пошука та признання сенсу цінностей, з якими людина стикається у своєму житті. Зроблено висновок, що феномен віри в юнацькому віці має свою специфічну структуру, яка містить певні компоненти. ua
dc.description.abstract The article presents the research scientists' views on the structure of the phenomenon of faith. The presented structural models of faith of the person in adolecence show that faith is seen by the scientists as an integrated psychic formation which contains certain components and constituents. Theoretical study of structural models of faith showed that they reflect the different configurations of the mental phenomena. Author's model of the faith in youth is presented. It was noted that the study of faith in adolescence is based on the methodological principles of multilevel and hierarchical arrangements of psychic processes. The structural components of faith in adolethence (cognitive emotional - evaluative, conotative and backbone). To the cognitive component belong the fidogenic, scientogenic, questiogenic and beliefs of the individual. Fidogenic beliefs are the views of the person, based on faith. Scientogenic beliefs are based on the information obtained as a result of the cognitive activity. Qquestiogenic conviction is based on the doubts. The emotionally-valuable component of faith in youth reflects the hierarchy of values and contains a wide range of feelings that accompany the faith (doubt, belief, love, hope, trust, uncertainty, the complex of experiences of the selfattitude), reflecting the approval or rejection of the object of faith, depending on the degree of recognition its importance and actuality to the personality. It is noted that the objects of faith in the mind of the individual appear as mental values in the form of concepts (finished views contained in the public consciousness) and / or constructs ( the results of own interpretations, ideas and beliefs). Conative (motivational - behavioral) component of faith in adolescence includes the motivational and volitional component of personality, which are expressed in the pursuit of actions on the basis of the decision. The backbone component of faith in adolescence is the process of searching for and recognition of the meaning of the values with which the person faces in his life. It is concluded that the phenomenon of faith in adolescence is based on the specific combination of its structure and functions. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Аксіома ua
dc.subject віра ua
dc.subject структрура віри ua
dc.subject когнітивний компонент віри ua
dc.subject емоційно-ціннісний компонент віри ua
dc.subject конативний компонент віри ua
dc.subject цінності ua
dc.subject смисл ua
dc.subject переконання ua
dc.subject belief ua
dc.subject faith structure ua
dc.subject cognitive component of faith ua
dc.subject emotional - valuable component of faith ua
dc.subject conotative component of faith ua
dc.subject values ua
dc.subject beliefs ua
dc.subject sense ua
dc.subject.classification 159.947.24 ua
dc.title Структурна модель віри в юнацькому віці ua
dc.title.alternative Structural model of faith in youth ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics