Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Державницька, громадсько-політична та культурно-освітня діяльність В.Зіньківського (1881 - 1962 рр.)

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Кириченко, Вікторія Георгіївна
dc.date.accessioned 2012-11-11T13:46:35Z
dc.date.available 2012-11-11T13:46:35Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Кириченко, Вікторія Георгіївна. Державницька, громадсько-політична та культурно-освітня діяльність В. Зіньківського (1881-1962 рр.) : автореферат дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / В. Г. Кириченко ; наук. кер. І. І. Дробот ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2006. - 20 с. ru_RU
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1691
dc.description.abstract Дисертація є першим в українській історіографії комплексним дослідженням державної, громадсько-політичної, культурно-освітньої та наукової діяльності В.Зіньківського. У праці проаналізовано стан вивчення проблеми, використано широке коло опублікованих та архівних джерел, значну частину яких вперше введено до наукового обігу. Розкрито процес формування суспільно-політичних та наукових поглядів ученого. У роботі висвітлені погляди В.Зiнькiвського на розвиток української державності, становлення та організацію української науки та освіти кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. Простежено вплив В.Зіньківського на розвиток національно-визвольного руху в зазначений період в Україні та формування політики держави у сфері релігійних відносин, визначена роль діяча у розвитку української освіти і науки за кордоном, у формуванні організаційних основ наукових установ і політичної діяльності еміграції. Доведено, що діяльність та творчий доробок В.Зіньківського є важливою складовою загального контексту історії України кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. У дисертації реконструйовано не тільки невідомі досі сторінки життя В.Зіньківського, а й загалом українського руху, деякі аспекти державної політики України, Росії та країн еміграції вченого (Югославія, Чехословаччина, Франція). ru_RU
dc.description.abstract The thesis is the first integrated study of V.Zinkivsky’s state, sociopolitical, cultural, educational and scientific activity in Ukrainian historiography. It contains an analysis of the status of study of the problem making use of a wide range of published and archival sources, a considerable part of which is used in research for the first time. The process of formation of the scholar’s sociopolitical and scientific views is examined. The work scrutinizes V.Zinkivsky’s views as to the development of the Ukrainian state, the making and organization of Ukrainian science and education in the epoch. V.Zinkivsky’s influence on the development of national liberation movement of the end of XIX th – the first half of XX th century in Ukraine and the forming of state policy in the field of religion relations is traced, as well as his role in the development of Ukrainian education and science abroad, in the forming of organizational bases of scientific establishments and political activity of emigration. V.Zinkivsky’s activity and creation are proved to be an important part of the general context of history of Ukraine at the end of XIX th – the first half of XX th century. The thesis recalls not only the previously unknown pages of V.Zinkivsky’s life, but also the Ukrainian movement on the whole and some aspects of state policies of Ukraine, Russia and countries of his emigration (Yugoslavia, Czechoslovakia, France). ru_RU
dc.language.iso uk ru_RU
dc.publisher Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова ru_RU
dc.subject В.Зіньківський ru_RU
dc.subject український визвольний рух ru_RU
dc.subject наука ru_RU
dc.subject культура ru_RU
dc.subject релігія ru_RU
dc.subject церква ru_RU
dc.subject еміграція ru_RU
dc.subject V.Zinkivsky ru_RU
dc.subject Ukrainian liberation movement ru_RU
dc.subject science ru_RU
dc.subject culture ru_RU
dc.subject religion ru_RU
dc.subject church ru_RU
dc.subject emigration ru_RU
dc.subject.classification 94 (477) “1881 / 1962” ru_RU
dc.title Державницька, громадсько-політична та культурно-освітня діяльність В.Зіньківського (1881 - 1962 рр.) ru_RU
dc.type Other ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics