Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Про підхід до проблеми розвитку та навчання дітей з помірною розумовою відсталістю

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Хайдарова, О. С.
dc.date.accessioned 2017-11-30T09:28:14Z
dc.date.available 2017-11-30T09:28:14Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Хайдарова, О. С. Про підхід до проблеми розвитку та навчання дітей з помірною розумовою відсталістю / О. С. Хайдарова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 31. - С. 123-129. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16774
dc.description.abstract Стаття присвячена результатам теоретичного аналізу літератури щодо особливостей розвитку пізнавальної, емоційної, особистісної та рухової сфер дітей з помірною розумовою відсталістю. На сьогодні, зміни в контингенті спеціальної школи, зростання чисельності учнів з помірною розумовою відсталістю поставили серйозні питання щодо педагогічної роботи, підсилення корекційної спрямованості навчальної діяльності з дітьми, що мають помірну розумову відсталість, розробки навчального змісту, здійснення відповідного оцінювання знань з урахуванням їхніх особливостей тощо. Існує невідповідність між вимогами та реальним станом забезпечення адекватних умов навчання та розвитку дітей з помірною розумовою відсталістю, які характеризуються недорозвитком всіх психічних процесів. Тому, визначення характерних особливостей пізнавальних процесів дітей з помірною розумовою відсталістю є актуальною проблемою, для того щоб адекватно підібрати засоби корекційного впливу, які б активізували пізнавальні процеси молодших школярів з помірною розумовою відсталістю, а також стимулювати їхню пізнавальну діяльність. Окреслено перспективи подальших досліджень стосовно даної проблеми. ua
dc.description.abstract Статья посвящена результатам теоретического анализа литературы относительно особенностей развития познавательной, эмоциональной, личностной и двигательной сферы детей с умеренной умственной отсталостью. На сегодня, изменения в контингенте специальной школы, рост численности учащихся с умеренной умственной отсталостью поставили серьезные вопросы относительно педагогической работы, усиления коррекционной направленности учебной деятельности с детьми, имеющими умеренную умственную отсталость, разработки учебного содержания, соответствующего оценивания знаний с учетом их особенностей и тому подобное. Существует несоответствие между требованиями и реальным состоянием обеспечения адекватных условий обучения и развития детей с умеренной умственной отсталостью, которые характеризуются недоразвитием всех психических процессов. Поэтому, определение характерных особенностей познавательных процессов детей с умеренной умственной отсталостью является актуальной проблемой, для того чтобы адекватно подобрать средства коррекционного воздействия, которые бы активизировали познавательные процессы младших школьников с умеренной умственной отсталостью, а также стимулировать их познавательную деятельность. Очерчены перспективы дальнейших исследований по данной проблеме. ua
dc.description.abstract The article is devoted research of features of cognitive, emotional, personal and motor areas of children with moderate mental retardation. Defined approaches to the areas of pedagogical influence on this category. Outlined the prospects for further research on this issue. Changes in the numbers of special schools, the growth in the number of students with moderate mental retardation has posed serious questions about the pedagogical work, enhance correctional educational activities with children with moderate mental retardation, the development of training content, appropriate grading based on their characteristics, and the like. The defining characteristic of cognitive processes of children with moderate mental retardation is an actual problem, in order to adequately pick the intervention that intensified cognitive processes of younger students with moderate mental retardation, as well as stimulate their cognitive activity. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject діти з помірною розумовою відсталістю ua
dc.subject корекційна робота ua
dc.subject навчання ua
dc.subject розвиток ua
dc.subject пізнавальна діяльність ua
dc.subject дети с умеренной умственной отсталостью ua
dc.subject коррекционная работа ua
dc.subject обучение ua
dc.subject развитие ua
dc.subject познавательная деятельность ua
dc.subject children with moderate mental retardation ua
dc.subject remedial work ua
dc.subject teaching ua
dc.subject development ua
dc.subject cognitive activity ua
dc.subject.classification 376 ua
dc.title Про підхід до проблеми розвитку та навчання дітей з помірною розумовою відсталістю ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics