Electronic Dragomanov Ukrainian
State University Repository

Модель перекладу англійських комп’ютерних термінів на українську мову

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Кивлюк, В. О.
dc.date.accessioned 2017-10-18T09:09:05Z
dc.date.available 2017-10-18T09:09:05Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Кивлюк, В. О. Модель перекладу англійських комп’ютерних термінів на українську мову / В. О. Кивлюк // Освітній дискурс = Educational discourse : збірник наукових праць. – Київ : Вид-во «Гілея», 2017. – Вип. 1. – С. 145-154. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15979
dc.description.abstract У ході розроблення моделі перекладу було упорядковано послідовність процесів, які проходить комп’ютерний терміноелемент, від мови оригіналу до іншомовного еквіваленту. Було визначено, що на переклад слова-терміну впливає індивідуальність перекладача, його обізнаність у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, адже знаючись на даній сфері перекладач здійснить більш точний і адекватний переклад не тільки слова, а й тексту в цілому. Наступним пунктом моделі є контекст тексту (речення), бо завдяки контексту, перекладач, не знаючи слова, на інтуїтивному рівні здогадується його значення. Останнім пунктом даної моделі є метод перекладу: транскрипція та транслітерація, використання семантичних еквівалентів, морфемне або лексичне калькування чи копіювання, експлікація або описовий переклад. Виявлено, що переклад англомовних комп’ютерних термінів, зокрема, на українську мову є досить відповідальним завданням та потребує високого рівня знань, вмінь та навичок (відповідних компетенцій), як професійного перекладача так і фахівця інформаційно-комунікаційних технологій. Лише після проходження всіх етапів запропонованої моделі, англомовний комп’ютерний терміноелемент набуває належного слова-перекладу, у нашому випадку саме україномовного. ua
dc.description.abstract During the development of model of translation was ordered sequence of processes through which the computer term passes from the original language to a foreign equivalent. It was determined that the individuality of translator and his awareness of information and communication technologies affect the translation of the term. The translator will make a more accurate and adequate translation of not only the word, but also the text as a whole, if he will know this area well. The next point of the model is the context of the text (sentence). Because, due to the context, without knowing the words, the translator guesses its meaning on the intuitive level. The last point of this model is the translation method: transcription and transliteration, use of semantic equivalents, morpheme or lexical copying, explication or descriptive translation. It is revealed that the translation of English computer terms into the Ukrainian language is a rather responsible task and requires a high level of knowledge, skills and abilities (relevant competencies) as a professional translator and specialist in information and communication technologies. And after going through all these stages of the model of translating, the English computer term gets adequate translation, in this case is in Ukrainian. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Видавництво "Гілея" ua
dc.subject модель ua
dc.subject переклад ua
dc.subject комп’ютерна термінологія ua
dc.subject терміноелемент ua
dc.subject перекладач ua
dc.subject model ua
dc.subject translation ua
dc.subject computer terminology ua
dc.subject term ua
dc.subject translator ua
dc.subject.classification 81`25:[811.111:004]:811.161.2 ua
dc.title Модель перекладу англійських комп’ютерних термінів на українську мову ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics