Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Реалізація компетентнісного підходу у математичній підготовці студентів медичних коледжів в умовах комп'ютеризації навчання

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Шавальова, Ольга Володимирівна
dc.date.accessioned 2012-10-29T18:43:47Z
dc.date.available 2012-10-29T18:43:47Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Шавальова, Ольга Володимирівна. Реалізація компетентнісного підходу у математичній підготовці студентів медичних коледжів в умовах комп'ютеризації навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / О. В. Шавальова ; наук. кер. М. І. Жалдак ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2007. - 20 с. ru_RU
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1589
dc.description.abstract В роботі досліджуються актуальні проблеми математичної освіти студентів медичних коледжів у світлі впровадження компетентнісного підходу до навчання; обґрунтовується необхідність посилення прикладної спрямованості навчання математики для формування предметних математичних й окремих професійних компетентностей середніх медичних працівників; висвітлюється вплив системного використання комп’ютерних технологій навчання математики на підвищення рівня загально-галузевих компетентностей студентів-медиків; розглядаються психолого-педагогічні передумови модернізації змісту і побудови комп’ютерно-орієнтованої методичної системи навчання математики в медичних коледжах. У дисертації розкриваються науково обґрунтовані змістовий і методичний аспекти реалізації компетентнісного підходу у математичній підготовці студентів медичних коледжів в умовах комп’ютеризації навчання; подаються як планування навчання математики у медичних коледжах, так і зміст навчання на основі розробленого навчально-методичного забезпечення з розв’язуванням прикладних задач професійного змісту, використання програмного комплексу GRAN у системі математичної підготовки середнього медичного працівника, навчання студентів медичних коледжів математичних методів опрацювання статистичних даних, а також хід і результати експерименту. ru_RU
dc.description.abstract In the thesis the current problems of mathematical education of students of medical colleges are examined in the light of implementation of competent approach to study; the necessity of strengthening of the applied orientation of mathematics teaching is grounded for forming of subject mathematical and separate professional competences of middle medical workers; influence of system using of computer technologies of mathematics teaching is shown on level increase of common branch competences of medical students; psycho-pedagogical pre-conditions of modernization of maintenance and construction of computer oriented methodical system of mathematics teaching are examined in medical colleges. In the thesis the scientifically grounded semantic and methodical aspects of realization of competent approach are developed in mathematical preparation of students of medical colleges in the conditions of study computerization; pointed both planning of mathematics teaching in medical colleges and maintenance of the developed teaching methodical providing with solution of the applied tasks of professional maintenance, using of software complex GRAN in the system of mathematical preparation of a middle medical worker, study of students of medical colleges of mathematical methods of statistical data processing, and also motion and results of the experiment. ru_RU
dc.language.iso uk ru_RU
dc.publisher Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова ru_RU
dc.subject компетентнісний підхід у навчанні ru_RU
dc.subject ключові, загально галузеві, технологічні та предметні (математичні) компетентності ru_RU
dc.subject комп’ютерно-орієнтована методична система навчання ru_RU
dc.subject математичні методи опрацювання статистичних даних ru_RU
dc.subject competent approach in the study ru_RU
dc.subject kea, common branch, technological and subject (mathematical) competences ru_RU
dc.subject computer oriented methodical system of teaching ru_RU
dc.subject mathematical methods of statistical data processing ru_RU
dc.subject.classification 378.061.016:51:004 (043) ru_RU
dc.title Реалізація компетентнісного підходу у математичній підготовці студентів медичних коледжів в умовах комп'ютеризації навчання ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics