Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Психолого-педагогічні чинники розвитку чуйності у ранньому юнацькому віці

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Свідерська, Галина Мирославівна
dc.date.accessioned 2011-11-11T13:55:34Z
dc.date.available 2011-11-11T13:55:34Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Свідерська, Галина Мирославівна. Психолого-педагогічні чинники розвитку чуйності у ранньому юнацькому віці : автореферат дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Г. М. Свідерська ; наук. керівник В. О. Татенко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2009. - 20 с. ru_RU
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/148
dc.description.abstract Наведено результати теоретичного аналізу наукової літератури з проблеми чуйності. Проведено етимологічно-семантичне вивчення поняття "чуйність" та розглянуто особливості її прояву на різних етапах онтогенезу. Виділено структурні компоненти чуйності (когнітивний, емоційний, поведінковий), рівні розвитку даної морально-психологічної якості у ранньому юнацькому віці (високий, середній, нижче середнього, низький). Установлено психолого-педагогічні чинники, які визначають розвиток чуйності на даному етапі онтогенезу (сформованість моральної самосвідомості учнів, розширення системи ціннісних орієнтацій старшокласників за рахунок прийняття ними гуманних цінностей, актуалізація емпатійності школярів, сформованість у них прийняття іншої людини, доброзичливості, турботливості, розвиток культури спілкування (виховання тактовності, ввічливості), гуманно-особистісний підхід учителя у вихованні учнів та конструктивне поєднання навчально-виховної роботи школи з впливом сім'ї на моральний розвиток старшокласника). Доведено, що чуйність у ранньому юнацькому віці можна формувати шляхом розвитку її структурних компонентів з урахуванням відповідних психолого-педагогічних чинників засобами соціально-психологічного тренінгу. ru_RU
dc.description.abstract Dissertation deals with the problem of sensitivity and psychological and pedagogical factors of its development at the early adolescent age. The work contains theoretical generalization of the scientific problem of sensitivity that is realized in etymological and semantic analysis of the notion “sensitivity”. The peculiarities of the sensitivity’s manifestation at the different stages of ontogenesis have been considered in the paper. The structural components of sensitivity (cognitive, emotional, behavioral), levels of the progress of the given morally-psychological quality (high, above the average, average, below the average, low) at the early adolescent age have been defined. The psychological and pedagogical factors which determine the development of the sensitivity at the given stage of ontogenesis (the formation of the moral self-consciousness of the pupils, broadening of the valuable grasp of the senior pupils by their adoption of the humane value, the actualization of the empathy of the pupils; the formation of the pupils’ adoption of other people and benevolence, the development of the culture of the intercourse (upbringing tactfulness, politeness); the development of the solicitude; humane individual teacher’s approach to the pupils’ upbringing and adequate combination of educational and upbringing work of the school with the influence of the family on the senior pupils’ moral development) have been found out. It has been proved that the sensitivity at the early adolescent age can be formed by means of the development of its structural components through the social and psychological training. ru_RU
dc.language.iso uk ru_RU
dc.publisher Редакційно-видавничий відділ Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка ru_RU
dc.subject чуйність ru_RU
dc.subject компоненти чуйності ru_RU
dc.subject розвиток чуйності ru_RU
dc.subject рівні розвитку чуйності ru_RU
dc.subject психолого-педагогічні чинники розвитку чуйності ru_RU
dc.subject ранній юнацький вік ru_RU
dc.subject психологічна програма розвитку чуйності ru_RU
dc.subject sensitivity ru_RU
dc.subject components of sensitivity ru_RU
dc.subject development of sensitivity ru_RU
dc.subject levels of the development of sensitivity ru_RU
dc.subject psychological and pedagogical factors of the development of sensitivity ru_RU
dc.subject early adolescent age ru_RU
dc.subject psychological program of the development of sensitivity ru_RU
dc.subject.classification 37.015.3+159.922.7 ru_RU
dc.title Психолого-педагогічні чинники розвитку чуйності у ранньому юнацькому віці ru_RU
dc.type Other ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics