Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Формування екологічної культури студентської молоді в умовах системних трансформацій в сучасній Україні

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Курняк, Лариса Миколаївна
dc.date.accessioned 2012-10-14T17:07:56Z
dc.date.available 2012-10-14T17:07:56Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Курняк, Лариса Миколаївна. Формування екологічної культури студентської молоді в умовах системних трансформацій в сучасній Україні : автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.10 / Л. М. Курняк ; наук. кер. В. П. Андрущенко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2007. - 19 с. ru_RU
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1445
dc.description.abstract Захищаються результати дослідження, в ході якого здійснено аналіз сучасного стану та особливостей формування екологічної культури студентської молоді в Україні в період становлення ринкових відносин. В дисертації виявлено, що найбільш продуктивними і евристичними є підходи, що базуються на діяльнісній платформі наукового пізнання. Cаме вони дозволяють виокремити поняття екологічної культури, з одного боку, як сукупність природо-, соціо- і культуро- зберігаючих дій та технологій, забезпечують стійку рівновагу в системі “людина-довкілля”, реалізацію людського підходу до здійснення всіх видів людської діяльності; з другого – усвідомити її як теоретичну галузь знань про місце людини в біосфері як істоти, засобами діяльності якої урівноважується життєдіяльність біосфери. Автором доведено, що у ціннісному значенні “екологічна культура” займає провідне місце в структурі соціокультурних орієнтацій сучасної студентської молоді, яка прагне підпорядкувати її формуванню всі наявні та перспективні можливості навчально-виховного процесу та позанавчальних технологій. ru_RU
dc.description.abstract Thesis presents an analysis of the contemporary state and peculiarities in formation of the ecological culture of the student-youth in the period of the market relation development in Ukraine. It is shown that the most productive and heuristic are approaches grounded on activity platform of scientific cognition. They, in particular, allow distinguishing the notion of “ecological culture” as an aggregate of naturally-, socio-, and culturally- keeping actions and technologies, which provide a firm balance in the “man-environment” system, realization of the human-being approach to the conduction of various human-being activities from one side, and from the other – allow comprehending its theoretical sphere of knowledge about the place of the human-being in biosphere as a creature, an activity of which creates the balance in a biosphere vitality. The author proved that in the value meaning “ecological culture” takes the leading role in the structure of socio-cultural orientations of the modern student-youth wishing to subordinate to their formation all the existing and perspective possibilities of the educational process and extracurricular technologies. ru_RU
dc.language.iso uk ru_RU
dc.publisher Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова ru_RU
dc.subject екологічна культура ru_RU
dc.subject системна трансформація ru_RU
dc.subject екологозабезпечуючи технології ru_RU
dc.subject студентське середовище ru_RU
dc.subject ecological culture ru_RU
dc.subject systemic transformation ru_RU
dc.subject ecologically-keeping technologies ru_RU
dc.subject student environment ru_RU
dc.subject.classification 37.504 ru_RU
dc.title Формування екологічної культури студентської молоді в умовах системних трансформацій в сучасній Україні ru_RU
dc.type Other ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics