Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Теорія і практика політехнічної освіти в процесі навчання фізики в середніх загальноосвітніх школах Казахстану

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Імашев, Гізатулла
dc.date.accessioned 2012-10-08T15:55:36Z
dc.date.available 2012-10-08T15:55:36Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Імашев, Гізатулла. Теорія і практика політехнічної освіти в процесі навчання фізики в середніх загальноосвітніх школах Казахстану : автореф. дис. ... докт. пед. наук : 13.00.02 / Г. Імашев ; наук. кер. О. І. Бугайов ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2007. - 47 с. ru_RU
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1398
dc.description.abstract У дисертації на підставі науково-педагогічного аналізу теорії і практики політехнічного навчання фізики показано необхідність посилення політехнічної підготовки учнів у процесі вивчення фізичних основ головних напрямів науково-технічного прогресу на сучасному етапі. Виявлено та обґрунтовано найважливіші тенденції, що характеризують розвиток політехнічного навчання в процесі вивчення фізики в середній школі. Визначено зміст політехнічного матеріалу в сучасних умовах викладання шкільного курсу фізики відповідно до вимог науково-технічного прогресу. Розроблено методику вивчення фізичних основ сучасного виробництва. Створено модель політехнічної освіти учнів у процесі навчання фізики, визначено її критерії, показники, рівні, експериментально доведена її ефективність. Досліджено міжпредметні зв'язки при формуванні політехнічних знань у процесі навчання фізики в школі. Удосконалено зміст і методи організації факультативних занять, спрямованих на розвиток політехнічних знань і умінь учнів при вивченні розділів “Електродинаміка” і “Квантова фізика”. У роботі розглянуто сучасний стан екологічної освіти, розроблено її теоретичні основи, зміст і методику екологічної підготовки старшокласників у процесі вивчення термодинаміки та електродинаміки. Розглянуто сутність профільного навчання як нового етапу удосконалення політехнічної освіти, розглянуто питання формування професійної орієнтації старшокласників, представлено основні форми і методи профорієнтаційної роботи в процесі навчання фізики в сучасній середній школі. ru_RU
dc.description.abstract The necessity of increasing the the polytechnic trying of learners in the process of learning physical basis of main directions of scientific-technical progress in modern stage is shown in dissertation on the basis of scientific pedagogical analyse of theory and practices of polytechnical physics teaching. The most important tendencies, characterizing the development of polytechnical teaching in the process of physics learning in secondary school are revealed and based. The content of polytechnical material of teaching the school course of physics in modern conditions in accordance with the requirements of scientific technical progress is defined. Methods of learning the physical bases of modern production are prepared. The model of polytechnical education of learners in the process of physics teaching is created, its criterions degrees, exponents are defined and its effectiveness is experimentally proved. Inter subject connections in forming polytechnical education in the process of physics teaching in school are studied. The content and the methods of organizing optional studies developing polytech-nical education and skills of learners in learning the “Electric dynamics ”, “Kvant physics” sections are proved. The modern conditions of ecology education are examined and its theoretical bases, the content and the methods of ecological training of senior learners, in the process of learning the thermodynamics and electrodynamics are prepared. The essence of profile teaching as the new stage of improving the polytechnical education is examined. The problems of forming professional orientation of senior learners are examined, basic forms and methods proforientation works in the process of physics teaching on modern secondary school are given. ru_RU
dc.language.iso uk ru_RU
dc.publisher Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова ru_RU
dc.subject науково-технічний прогрес ru_RU
dc.subject методична система навчання фізики ru_RU
dc.subject концептуальна модель ru_RU
dc.subject сучасне виробництво ru_RU
dc.subject електродинаміка ru_RU
dc.subject квантова фізика ru_RU
dc.subject екологічна освіта ru_RU
dc.subject профільне навчання ru_RU
dc.subject політехнічна спрямованість ru_RU
dc.subject профорієнтація ru_RU
dc.subject scientific–technical progress ru_RU
dc.subject methodical system of physics teaching ru_RU
dc.subject conception model ru_RU
dc.subject modern production ru_RU
dc.subject electrodynamics ru_RU
dc.subject kvant physics ru_RU
dc.subject ecological education profile teaching ru_RU
dc.subject polytechnical purposefully ru_RU
dc.subject proforientation ru_RU
dc.subject.classification 377.031.4+53 ru_RU
dc.title Теорія і практика політехнічної освіти в процесі навчання фізики в середніх загальноосвітніх школах Казахстану ru_RU
dc.type Other ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics