Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Методична система експериментальної підготовки майбутніх учителів фізики

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Мендерецький, Вадим Владиславович
dc.date.accessioned 2012-09-26T21:25:45Z
dc.date.available 2012-09-26T21:25:45Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Мендерецький, Вадим Владиславович. Методична система експериментальної підготовки майбутніх учителів фізики : автореф. дис. ... докт. пед. наук : 13.00.02 / В. В. Мендерецький ; наук. кер. О. І. Ляшенко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2007. - 36 с. ru_RU
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1362
dc.description.abstract У дисертації запропоновано сучасну концепцію експериментальної підготовки майбутніх учителів фізики в основу якої покладено єдність раціонально-логічних та емоційно-ціннісних засад пізнавальної діяльності майбутніх учителів фізики. Розроблена динамічна модель авторської системи організації та проведення експериментальних досліджень майбутнього вчителя фізики. На цій основі вперше розроблена особистісно орієнтована методична система експериментальної підготовки майбутніх вчителів фізики, яка відповідає рівню розвитку сучасних технологій навчання, в тому числі інформаційно-комунікаційних, і спрямована на розвиток у студентів професійно орієнтованої експериментальної діяльності та творчих здібностей. Концептуально обґрунтована необхідність вдосконалення методичної системи експериме-нтальної підготовки майбутніх учителів фізики на основі раціонального поєднання традиційних та інноваційних форм організації навчального процесу, методів і засобів навчання. Експериментально доведено, що побудована методична система експериментальної підго-товки майбутніх учителів фізики забезпечує функціонування всіх складових навчально-виховного процесу, дозволяє активізувати вивчення фахових дисциплін в умовах орієнтації на індивідуальний розвиток особистості, створює умови для більш ефективного опанування системою знань та вмінь, розвиває творчу спрямованість майбутнього вчителя, сприяє формуванню відповідних професійних і особистісних якостей. ru_RU
dc.description.abstract The dissertation has modern conception of experimental preparation of future teachers of physics is offered in the basis of which unity of rational-logical and emotional-valued bases of cognitive activity of future teachers of physics. Dynamic model of the author system of organization and conducting of ex-perimental researches of future teacher of physics is developed. On this basis the personality methodical system of experimental preparation of future physics’ teachers is first developed which answers the level of development modern technologies of teaching, including informative-communicative, and it is directed on the development to the professionally oriented experimental activity and creative capabilities of students. Conceptually it is grounded necessity of perfection of the methodical system of experimental preparation of future physics’ teachers on the basis of rational combination of traditional and innovative forms of the organization educational process, methods and facilities of teaching. It is proved by experiment, that methodical system is built of experimental preparation of future teachers of physics provides functioning of all constituents of educational process, allows to activate the study of professional disciplines in the conditions of orientation on individual development of personality, creates terms for more effective capture by the system of knowledge and abilities, develops the creative orientation of future teacher, helps to form following professional and personal qualities. ru_RU
dc.language.iso uk ru_RU
dc.publisher Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова ru_RU
dc.subject експеримент ru_RU
dc.subject спостереження ru_RU
dc.subject вимірювання ru_RU
dc.subject методика фізики ru_RU
dc.subject фахова підготовка ru_RU
dc.subject експериментальна діяльність з фізики ru_RU
dc.subject методична система навчання фізики ru_RU
dc.subject методична спрямованість ru_RU
dc.subject експериментальні способи діяльності ru_RU
dc.subject активізація навчально-пізнавальної діяльності ru_RU
dc.subject особистісно орієнтоване навчання фізики ru_RU
dc.subject професійна компетентність ru_RU
dc.subject засоби навчання фізики ru_RU
dc.subject інноваційні технології навчання фізики ru_RU
dc.subject experiment ru_RU
dc.subject supervision ru_RU
dc.subject measuring ru_RU
dc.subject method of physics ru_RU
dc.subject professional preparation ru_RU
dc.subject experimental activity of physics ru_RU
dc.subject methodical system teaching of physics ru_RU
dc.subject methodical orientation ru_RU
dc.subject experimental methods of activity ru_RU
dc.subject activation of educational-cognitive activity ru_RU
dc.subject personality oriented teaching of physics ru_RU
dc.subject professional competence ru_RU
dc.subject facilities teaching of physics ru_RU
dc.subject innovative technologies teaching of physics ru_RU
dc.title Методична система експериментальної підготовки майбутніх учителів фізики ru_RU
dc.type Other ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics