Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Управління учбовою діяльністю студентів ВНЗ у дистанційному середовищі

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Чумак, В. В.
dc.date.accessioned 2017-04-06T12:05:02Z
dc.date.available 2017-04-06T12:05:02Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Чумак В. В. Управління учбовою діяльністю студентів ВНЗ у дистанційному середовищі / В. В. Чумак // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. - Серія 12 : Психологічні науки, Вип. 2 (47). - С. 145-152 ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13259
dc.description.abstract У статті розглядається проблема управління навчальною діяльністю студентів у віртуальному освітньому просторі. Управління - це цілеспрямований вплив. До основних навчальним впливів відносимо проблемні завдання, які лежать в основі способу управління навчальною діяльністю студентів. У статті показано, що від технології управління навчальною діяльністю у віртуальному освітньому просторі залежить розвиток розумової діяльності студентів. Діяльність студентів характеризується самостійним пошуком необхідної інформації для вирішення навчальної задачі, самостійним вибором навчальних завдань, перебиранням на себе функцій управління власної навчальної діяльністю. За допомогою віртуальних засобів підтримується зв'язок між студентами і викладачем. Уміння вирішувати навчальні завдання, знаходити багатоваріантні способи вирішення проблемних завдань є показником розвитку розумової діяльності. ua
dc.description.abstract В работе рассматривается проблема управления учебной деятельностью студентов в виртуальном образовательном пространстве. Управление – это целенаправленное воздействие. К основным обучающим воздействиям (влияниям) относим проблемные задачи, которые лежат в основе способа управления учебной деятельностью студентов. В статье показано, что от технологии управления учебной деятельностью в виртуальном образовательном пространстве зависит развитие мыслительной деятельности студентов. Деятельность студентов характеризуется самостоятельным поиском необходимой информации для решения учебной задачи, самостоятельным выбором учебных задач, перебиранием на себя функций управления собственной учебной деятельностью. С помощью виртуальных средств поддерживается связь между студентами и преподавателем. Умение решать учебные задачи, находить многовариантные способы решения проблемных задач является показателем развития мыслительной деятельности. ua
dc.description.abstract The problem of management by educational activity of students is in-process examined in virtual educational space. The management is purposeful influence. To basic teaching influences (to influencing) we take problems tasks which are underlaid method of management by educational activity of students. It is rotined in the article, that from technology of management by educational activity development of cogitative activity of students depends in virtual educational space. Activity of students is characterized by the independent necessary information retrieval for the decision of educational task, by the independent choice of educational tasks, sorting out on itself of functions of management by own educational activity. By virtual facilities is communicated between students and teacher. Ability to decide educational tasks, find the multiple methods of decision of problems tasks is the index of development of cogitative activity. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова ua
dc.subject управління учбовою діяльністю ua
dc.subject проблемне навчання ua
dc.subject віртуальний освітній простір ua
dc.subject управление учебной деятельностью ua
dc.subject проблемное обучение ua
dc.subject виртуальное образовательное пространство ua
dc.subject management by educational activity ua
dc.subject problem teaching ua
dc.subject virtual educational space ua
dc.subject.classification 378.147:004 ua
dc.title Управління учбовою діяльністю студентів ВНЗ у дистанційному середовищі ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics