Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Транскультурна освітня стратегія в контексті викликів глобалізації

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Горбунова, Людмила
dc.date.accessioned 2017-03-14T12:54:00Z
dc.date.available 2017-03-14T12:54:00Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Людмила Горбунова Транскультурна освітня стратегія в контексті викликів глобалізації / Горбунова Людмила // Філософія освіти. Philosophy of Education: науковий журнал. – 2014. № 1 (14) / Ін-т вищої о світи НАПН України, Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова, 2014. – С. 158-198 ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/12958
dc.description.abstract Сучасний контекст глобалізації формує соціокультурні виклики для освітньої політики. Відбувається процес руйнації колишніх ієрархічних структур порядку в турбулентних потоках хаотичного сплетення і перемішування «плинних» цілісностей та становлення нових, мережевих структур, що проростають подібно до ризоми крізь бар’єри політічних, національних, культурних, етнічних та інших локальностей. Як навчитися жити в мультикультурному світі в умовах складних і суперечливих процесів інтеграції та інформаційної революції, яка примножує відмінності? Який концепт культури може бути підставою для трансформації освіти та гуманітарної політики в цілому? У статті розглядається динаміка осмислення стратегій культури в концептах інтеркультурності, мультикультурності і транскультурності. Робиться висновок про дескриптивну і нормативну релевантність концепту транскультурності для формування нової освітньої стратегії і практики. Показано, що глобалізація відбувається як процес, в якому суперечливо реалізуються тенденції універсальної стандартизації світу і створення культурного розмаїття. Обидві тенденції в конкуренції і взаємосплетенні створюють нові форми глобалізації культури, зокрема, у вигляді транскультурних мереж. В статті розкривається положення про те, що транскультурні освітні мережі формують значний потенціал соціальної творчості. Намагання української освіти бути не тільки сучасною, але й спрямованою у майбутнє, ставить її в ситуацію необхідності транскультурного перетворення відповідно до орієнтацій на цінності миру, соціальної справедливості і сталого розвитку. ua
dc.description.abstract Современный контекст глобализации формирует социокультурные вызовы для образовательной политики. Происходит процесс разрушения прежних иерархических структур порядка в турбулентных потоках хаотического сплетения и перемешивания «текучих» целостностей и становления новых, сетевых структур, прорастающих подобно ризоме сквозь барьеры политических, национальных, культурных, этнических и других локальностей. Как научиться жить в мультикультурном мире в условиях сложных и противоречивых процессов интеграции и информационной революции, умножающей различия? Какой концепт культуры может быть основанием для трансформации образования и гуманитарной политики в целом? В статье рассматривается динамика осмысления стратегий культуры в концептах интеркультурности, мультикультурности и транскультурности. Делается вывод о дескриптивной и нормативной релевантности концепта транскультурности для формирования новой образовательной стратегии и практики. Показано, что глобализация осуществляется как процесс, в котором противоречиво реализуются тенденции универсальной стандартизации мира и создания культурного разнообразия. Обе тенденции в конкуренции и взаимопереплетении создают новые формы глобализации культуры, в частности, в виде транскультурных сетей. Раскрывается положение о том, что транскультурные образовательные сети формируют значительный потенциал социального творчества. Стремление украинского образования быть не только современным, но и направленным в будущее, ставит его в ситуацию необходимости транскультурного преобразования в соответствии с ориентаций на ценности мира, социальной справедливости и устойчивого развития. ua
dc.description.abstract Contemporary socio-cultural context of globalization creates the challenges for educational policy. A process of destroying the previous hierarchical structures of order in turbulent flows of chaotic interlacement and mixing «fluid» integrity and becoming new network structures, germinating like rhizome through the barriers of political, national, cultural, ethnic and other localities is taken place. How can we learn to live in a multicultural world in the face of complex and contradictory processes of integration and the information revolution, which multiplies the diversities? Which concept of culture can be the basis for the transformation of education and humanitarian policy in general? The article deals with the dynamics of understanding the strategies of culture in the concepts of interculturality, multiculturality and transculturality. The conclusion about the descriptive and normative relevance of concept of transculturality for forming a new educational policies and practices is grounded. It is shown that globalization is carried out as a process, in which tendencies of the universal standardization of the world and the creation of cultural diversity are realized contradictory. Both trends in competition and interweaving create the new forms of globalization of culture, in particular in the form of transcultural networks. The position, according to which transcultural education networks form a significant potential of social creativity is shown. The attempt of Ukrainian education to be as up-dated as oriented to the future puts it in a situation of necessity of transcultural transformation in accordance with a focus on the values of peace, social justice and sustainable development. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова ua
dc.subject транскультурність ua
dc.subject мультикультурна освіта ua
dc.subject транскультурна освіта ua
dc.subject транскультурность ua
dc.subject мультикультурное образование ua
dc.subject транскультурное образование ua
dc.subject transculturality ua
dc.subject multicultural education ua
dc.subject transcultural education ua
dc.subject.classification 130.2:378.4 ua
dc.title Транскультурна освітня стратегія в контексті викликів глобалізації ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics