Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Педагогічний дискурс як засіб інтенсифікації навчально-виховного процесу в сучасній вищій школі

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Колток, Леся Богданівна
dc.date.accessioned 2011-11-01T10:37:36Z
dc.date.available 2011-11-01T10:37:36Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Колток, Леся Богданівна. Педагогічний дискурс як засіб інтенсифікації навчально-виховного процесу в сучасній вищій школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Л.Б. Колток ; наук. кер. В. Ю. Ковальчук ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 22 с. ru_RU
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/123
dc.description.abstract Теоретично узагальнено та запропоновано нове розв'язання наукової проблеми теорії та методики професійної освіти - навчання студентів педагогічного дискурсу як засобу інтенсифікації навчально-виховного процесу сучасної вищої школи на базі визначення теоретичних засад і практичних основ забезпечення забезпечення її професійно-педагогічного спрямування, розробки та впровадження в освітню практику педагогічної системи формування готовності студентів до майбутньої професійної діяльності. На підставі теоретичного аналізу філософського, філологічної та педагогічної літератури розкрито й обгрунтовано необхідність навчання студентів гуманітарних спеціальностей педагогічному дискурсу. Визначено основні чинники інтенсифікації навчання, а саме: посилення мотивації; збільшення інформативної місткості змісту освіти; застосування методів і форм навчання з прискорення темпу навчальних дій; розвиток навичок навчальної праці; використання комп'ютерів та інших нових інфомаційних технологій. ru_RU
dc.description.abstract The theoretical generalization and modern decision of scientific problem of theory and methodology of professional education – the students’ education of pedagogical discourse as means of intensification of educational process in the modern higher establishment that lie in determination of theoretical elements and practical base of providing of professional and pedagogical direction, working out and introducing of system of forming of students’ preparedness to future professional activity in the educational practice is made. On the basis of the theoretical analyses of philosophic, philological and pedagogical literature the necessity of the students of humanities learning of pedagogical discourse is revealed and proved. The main factors of educational intensification are determined: he increasing of purposefulness of professional pedagogical education; intensification of motivation; increasing of informational capaciousness of the content of education, application of active methods and forms of education with the speeding up of the time of educational actions; the development of skills of educational work; using of new informational technologies. ru_RU
dc.language.iso uk ru_RU
dc.publisher Видавництво НПУ імені М.Драгоманова ru_RU
dc.subject педагогічний дискурс ru_RU
dc.subject інтенсифікацією професійного навчання ru_RU
dc.subject ціннісні стратегії ru_RU
dc.subject модернізація навчально-виховного процесу ru_RU
dc.subject pedagogical discourse ru_RU
dc.subject intensification of professional education ru_RU
dc.subject valuable strategy ru_RU
dc.subject modernization of educational process ru_RU
dc.subject.classification 378.111.212 (477) ru_RU
dc.title Педагогічний дискурс як засіб інтенсифікації навчально-виховного процесу в сучасній вищій школі ru_RU
dc.type Other ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics